Du är här

Pris för forskning om österbottniska borgarnätverk

7.2.2018

Vid sin årsfest 5.2.2018 tilldelade Svenska litteratursällskapet i Finland ett pris för bokserien Pohjanmaan porvareiden vuosisata – Borgarliv i Österbotten. Bokseriens antologier är resultat av ett tvåspråkigt forskningssamarbete mellan fyra österbottniska museer: Brahestads museum, K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum, Jakobstads museum och Sydösterbottens landskapsmuseum.

I Borgarliv i Österbotten undersöks borgarfamiljernas 1700- och 1800-talsliv med hjälp av de ifrågavarande städernas släkt- och familjenätverk. Det handlar om släkter så som Roos och Donner i Karleby, Malm i Jakobstad, Sovelius i Brahestad och Wasastjernorna i Seinäjoki. Familjerna var tätt sammanknutna bland annat med hjälp av strategiskt ingångna äktenskap, genom vilka man ville stärka släktens ekonomiska kapital, men också det politiska och sociala inflytandet. Likväl kunde strategierna även medföra en avigsida i form av förluster – också de till att beröra en större del av nätverket.

Familjernas verksamhet påverkade avsevärt de ifrågavarande stads- sockeninvånarnas välstånd, de berörda områdenas ekonomiska framgång och utveckling samt utbredningen av bildningsinnovationer. Även om familjen är ett centralt element i analysen av de berörda fenomenen handlar det däremot inte om att skriva familjehistoria, utan om att beskriva hur olika intryck, seder och idéer spred sig i Österbotten med hjälp av familjernas aktiva handlande inom de olika nätverken. Undersökningarna görs därför också ur ett nätverksperspektiv.

Bokserien genom ett framgångsrikt forskningssamarbete mellan museerna

Bokserien, som består av artiklar publicerade i form artikelsamlingar, har möjliggjorts genom ett framgångsrikt forskningssamarbete mellan museerna. Inom museibranschen hör ett dylikt nätverksmässigt forskningssamarbete till ovanligheterna. Seriens första band publicerades till Rooska gårdens 200-årsjubileum i Karleby år 2013. I den diskuteras borgerligt boende och leverne. Det andra bandet gavs ut för att hedra märkesåret 2015: det 200-åriga minnet av Abraham Wasastjerna. Artiklarna i den berör näringslivets nätverk.

Den tredje antologin ges ut i november 2018, under jubileumsåret för Topelius. Temat är bildningens nätverk, där bland annat idéströmningar, flickors utbildning samt musik och läsande utforskas med särskild vikt.

Mål att publicera flera band till bokserien

Arbetsgruppen har som mål att publicera även ett fjärde och kanske till och med ett femte band. I det fjärde verket är det meningen att fästa uppmärksamhet vid den materiella kulturhistorien, så som den uttryckts till exempel inom heminredning och klädmode, eller genom handelsvaror och andra föremål.

Vanorna i anknytning till dessa formades i avsevärd utsträckning av de mångfacetterade utländska kontaktnätverken. Intrycken spred sig till de omkringliggande områdena, vilket bland annat resulterade i en tillverkning av mångfaldiga och utsmyckade allmogeföremål. Det fjärde bandet är tänkt att publiceras lämpligt till Karlebys 400-årsjubileum år 2020.

Seriens femte och sista del berör livsnjutningar och festtraditioner. Enligt planerna utarbetas en kulturhistorisk ”kokbok”. Det handlar om mat- och bålrecept, festbeskrivningar, livets olika höjdpunkter, vilka alla kan bidra till att illustrera nätverkens sedvänjor, hur de spridits och befästs till att bli en del av den österbottniska livsstilen.

.

Upp

Uppdaterad 7.2.2018 | Skriv ut