Du är här

Perho kommun delägare i KOSEK

11.12.2018

Karleby stad och Perho kommun intensifierar sitt samarbete vad gäller företagsrådgivning och -utveckling samt koordinering av näringsprojekt på så sätt att Perho kommun blir delägare i KOSEK (Karlebynejdens Utveckling Ab) med en ägarandel på 7 procent. 

Samtidigt stärker Perho kommun med motsvarande summa SVOP-fonden som Karleby stad fonderat för bolaget.

Perho kommun har köpt företagsrådgivning och -utvecklingstjänster år 2018 utgående från ett avtal om köp av tjänster av KOSEK. Samarbetet har fungerat bra. 

- Perho kommun vill med sitt delägarskap förbinda sig till det strategiska och operativa samarbetet med Karleby stad som en del av sin egen näringspolitik. Målet är att säkerställa i kommunen verksamma företag och aktörer som planerar företagsverksamhet tjänster som är fungerande vad gäller resurser och kompetenskapital. Genom delägarskapet vill man också signalera till bolaget och dess personal samt kundföretag om företagsrådgivningens och -utvecklingens kontinuitet, motiverar kommundirektör Lauri Laajala delägarskapet. 

KOSEKs huvudsakliga verksamhetslokaler finns i Karleby, och Perho kommun ordnar bolaget utrymmen i sina egna lokaler för i Perho stationerade företagsutvecklarens kontor och andra utrymmen som behövs för förhandlingar och företagsevenemang.

Utöver delägaravtalet sker också uppdateringar i bolagets bolagsstämma i vilken det breddade ägarunderlaget beaktas. Det utarbetas också ett Serviceavtal mellan KOSEK, Karleby stad och Perho kommun för tre (3) år i sänder i vilket ägarna förbinder sig till grundfinansiering av bolaget, de servicehelheter som produceras för bolagets delägare definieras samt indikatorer som mäter bolagets verksamhet och målnivåer för dem slås fast.

- Utvidgandet av KOSEKs ägarbas möjligör utnyttjandet av specialiserad företagsrådgivning på flere kommuners område. Utvidgningen ger också goda möjligheter till att svara på den kommande landskapsreformen, konstaterar Karleby stads styrelseordförande Reino Herlevi.

Uppdaterad 11.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut