Du är här

Detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila till stadsfullmäktige

14.5.2018

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 7.5 enhälligt lägga fram för fullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan och detaljplaneändring som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila. Stadsstyrelsen godkände bemötandet av anmärkningen som hade kommit in under den tid som planförslaget hölls offentligt framlagt 22.3–23.4 samt de justeringar som gjordes på basis av anmärkningen som gällde delområdesgränserna för båtbryggorna.

Planområdet omfattar hela Sahanniemi och den övriga västra och norra stranden av Potten och gränsar i norr till Stamhamnen. Detaljplanen berör ett oplanerat område av Karleby stads donationsjordsby. Detaljplaneändringen berör kvarter 1 i stadsdel 45 samt hamn-, småbåtshamns-, småbåtsplats- och vattenområden. Mark- och vattenområdena ägs av Karleby stad. Inom planområdet finns cirka 10 arrendeområden.

Planområdets totalareal är ca 15,0 hektar varav ca 6,4 hektar är vattenområde. På planområdet finns Kokkolan Venekerho och restaurangen MeriPasaati, lotsstationen Finnpilot, Kahvila Saha och sommarteater samt en mattvättningsplats som staden ansvarar för.

Syftet med planarbetet har varit att på basis av generalplanen från 2008 ändra och utarbeta en detaljplan som tillgodoser nuvarande och kommande användningsbehov. Ett särskilt mål är att ordna funktionerna vid Sahanniemi så att de passar ihop med hamnfunktioner och det närliggande storindustriområdet.

Förutsättningarna för fortsatt verksamhet beaktats

I planlösningen har man beaktat de varierande funktioner som i dag finns i området och tryggandet av de fysiska förutsättningarna för deras verksamhet i närheten av hamnen och storindustriområdet. Dessutom har man tagit in bestämmelser för bevarandet av särdrag som är värdefulla med tanke på kulturmiljön och bestämmelser som gäller riskerna för översvämning, bullerstörning och storolycka.

De centrala användningsändamålen för området är kvartersområde med traditionsmiljö (YP), kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY) och olika hamnbeteckningar.

Utgångspunkten för kvartersområdet med traditionsmiljö har varit att beakta de funktioner som i dag finns i området och att trygga de fysiska förutsättningarna för deras verksamhet samt att bevara områdets flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att förse dem med skyddsbeteckning. På området kan uppföras olika kulturbyggnader, såsom teater-, konsert-, musei-, utställnings-, hobby- och verkstadsbyggnader, samt service-, affärs- och förrådsbyggnader som stöder kulturaktiviteterna.

Byggande av nya bostadshus och bostadslägenheter är förbjudet. Däremot är det möjligt att komplettera gårdsområdena exempelvis med byggnader som flyttas till området utifrån. I bestämmelserna för kvartersområdet med traditionsmiljö tar man också ställning till bullernivån och parkeringen.

På kvartersområdet för verksamhetsbyggnader gör beteckningen det möjligt för de företag som verkar i området att finnas kvar där också i fortsättningen. Nybyggnaderna ska anpassas till miljön och byggnadsbeståndet vid Potten vad deras formspråk och valet av material och färger beträffar.

Upp

Uppdaterad 14.5.2018 | Skicka respons | Skriv ut