Du är här

Granskningen av fastighetens tekniska skick i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium har färdigställts och åtgärder vidtas

17.1.2018

Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums fastighet på Banérgatan har undersökts av IdeaStructura Oy i slutet av år 2017. Målet med undersökningarna har varit att kartlägga konstruktionernas och husteknikens skick med hänsyn till livslängden och reparationsmöjligheterna samt att utreda orsaker till problem med inomhusluften i vissa utrymmen. Konditionsgranskningen gjordes på uppmaning av hälsoövervakningen.

Skolan består av den äldre delen byggd 1960 och en flygel med auditorium som byggdes 1983.I samband med undersökningen konstaterades omfattande fuktskador i källargolven i den äldsta delen av skolan från 1960. Därför måste användningen av källaren begränsas med kort varsel. I källaren finns bl.a. skolans kök, matsal, två klassrum samt en gymnastiksal och omklädningsrum.

I den nyare delen utanför auditoriet i korridoren har luktolägenheter observerats. Orsaken till lukten konstaterades vara fuktskada i mellanbotten som misstänks bero på sipprande läckage från avloppsröret i golvet. I två klassrum (1.9 och 1.8) bredvid den här korridoren har det konstaterats fuktskador i ytterväggen. Fuktskadan i ytterväggen beror på vattenläckage från fönstren. Fönstren har tätats men väggarna måste ännu repareras. Renoveringar i den här delen räknar man med att utförs under inkommande sommarlov.

Enligt undersökningarna är en grundrenovering nödvändig senast inom 3-5 år. De mest akuta problemen måste åtgärdas redan tidigare. Renoveringarnas omfattning uppskattades dock vara sådan att det lönar sig att renovera i stället för att bygga nytt.

I samband med grundrenoveringen ska källaren i den äldsta delen saneras. Det rekommenderas att dessa lokaler inte används fram till det på grund av mikrobskador under golvytorna och det dåliga skick kanalen under golvet befinner sig i. I klassrummen i den gamla delen ovanför källaren konstaterades renoveringsbehovet närmast handla om ytmaterial, fönster i dåligt skick och dåligt fungerande ventilation. Det rekommenderas att brådskande förbättringar i form av effektivering av ventilationen och service av ventilationsapparaturen görs före grundrenoveringen.

Rivningen av Chydenius skola som inleds i vår inverkar också på Donnerska skolans verksamhet eftersom undervisning i teknisk slöjd och textilslöjd har ordnats för högstadieeleverna i gamla Chydenius skolas slöjdsalsdel. Rivningen av gamla Chydenius skola skall börja efter sportlovet och verksamheten måste flyttas bort därifrån.

Beslut har fattats om att grunda en gemensam inomhusluftsarbetsgrupp för Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Gruppen har i uppgift att sköta skolans lokalarrangemang och informera om aktuella frågor. Gruppen har i uppdrag att följa upp hur projektet framskrider och hur de som vistas i skolbyggnaden mår.

Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums inomhusluftsarbetsgrupp

Uppdaterad 17.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut