Du är här

Video om stadens nya strategi

21.2.2018

Nu finns det en video om Karleby stads strategi 2018−2021, Karleby förnyas djärvt. Den knappa två minuter långa videon sammanfattar strategins huvudteman: lämpligt nära, en lockande och attraktiv stad, tillsammans lyckas vi, resurssmart stad.

Staden hoppas att kommuninvånare och andra intresserade bekantar sig med strategin med hjälp av strategivideon. Videon ger på kort tid en uppfattning om strategin och dess huvudteman. Man har för avsikt att också utnyttja videon som stöd vid muntliga presentationer av strategin.

Videon har gjorts i samarbete med en reklam- och kommunikationsbyrå från Karleby i samband med utarbetandet av en strategibroschyr. Videon kan ses på finska, svenska och engelska på stadens Youtube-kanal samt på stadens webbsidor på adressen www.kokkola.fi/strategi.

Stadsfullmäktige godkände stadens nya strategi 13.11.2017. Strategin drar upp riktlinjer för stadens verksamhet på det sätt som kommunallagen förutsätter för innevarande fullmäktigeperiod, dvs. 2018–21. Strategin betonar nya perspektiv i stadens verksamhet: förnyelse, granskning av tjänsteprocesserna, kommuninvånarnas deltagande i produktionen av tjänster samt samarbete såväl med företag, samkommuner som riksomfattande aktörer.

Strategiprocessen omfattar utöver strategin uppdatering och utarbetande av tvärsektoriella och sektorvisa utvecklingsprogram. Utvecklingsprogrammen stöder strategins mål och genomför strategin. Sektorerna utarbetar sina årliga verksamhetsplaner på basis av utvecklingsprogrammen.

Sektorerna och stadens ledningsgrupp följer upp genomförandet av strategin två gånger i året i samband med bokslutet och budgeten. Uppföljningen av strategins genomförande läggs fram för fullmäktige en gång i året i samband med bokslutet.

Upp

Uppdaterad 21.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut