Du är här

Alla resultatmål överskreds i bokslutet för 2017 

4.4.2018

Ekonomiskt sett var 2017 ett exceptionellt bra år. Efter bokslutsöverföringarna var räkenskapsperiodens överskott 2,2 miljoner euro. Det goda resultatet garanterar dock inte att inkomstutvecklingen fortsätter i samma riktning, utan de centrala ekonomiska målen i stadsstrategin kräver allt effektivare och produktivare verksamhet och att kostnader dras ner. Stadsstyrelsen behandlade bokslutet för 2017 på sitt sammanträde 28.3. Bokslutet går nu vidare till revisorernas och revisionsnämndens behandling innan det tas upp i stadsfullmäktige i juni.

Stadens (staden och affärsverket) verksamhetsbidrag, dvs. resultatet av basverksamheten förbättrades med 3,2 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till −256,6 miljoner euro. Detta visar att strukturförändringarna och nedskärningen av kostnaderna har gett resultat. I förhållande till budgeten underskreds Soites utgifter, men också inom andra sektorer kunde utgiftstillväxten dämpas. Budgeten för verksamhetskostnaderna underskreds med närapå 6,7 miljoner euro.

Årsbidraget nästan fördubblades jämfört med 2016 och uppgick till 20,3 miljoner euro. Årsbidraget per invånare uppgick till 424 euro. Även om nivån har stigit väsentligt når resultatet inte ännu medelvärdet 585 euro/invånare för år 2017 i kommunerna i det finländska fastlandet. Målsättningarna att minska stadens skuldbörda och att sänka beskattningen förutsätter att årsbidraget framtida år ytterligare kan förbättras speciellt genom lättare kostnadsstruktur.

Skatteinkomsterna utvecklades i positiv riktning

På grund av konsekvenserna av konkurrenskraftsavtalet och ekonomins långsamma återhämtning väntades inte skatteinkomsterna öka. Under året ökade dock ekonomins aktivitet hela tiden, sysselsättningen förbättrades, företagens resultat förbättrades och byggandet var livligt. Skatteinkomsterna i hela Finland överskred förväntningarna speciellt vad gäller samfundsskatter tack vare stora företagsaffärer.

I Karleby uppgick skatterna till sammanlagt 190,7 miljoner euro. Jämfört med året innan var ökningen 3,7 procent.

Målet överskreds trots bokslutsöverföringar

Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 27,4 miljoner euro. Detta möjliggjorde förberedelser inför framtida projekt och investeringar i form av investeringsreserveringar och fondöverföringar. Reserveringar gjordes sammanlagt 24 miljoner euro för de investeringsprojekt som i stadens ekonomiplan är störst med tanke på stadens ekonomi.

Dessutom gjordes en reservering på ca 0,58 miljoner euro för nedskrivning av aktier i Kokkolan Urheilutalo Oy, vilka ägs av staden. Balansvärdet för huvudhälsostationen på Mariegatan sänktes med 2,2 miljoner euro och Kelviå hälsostations balansvärde med 0,35 miljoner euro.

Stadsstyrelsen beslöt överföra 0,8 miljoner euro av räkenskapsperiodens resultat som dispositionsfond för att främja personalens arbetshälsa. Med utvecklingsanslaget stöds bland annat minskningen av sjukfrånvaron och olycksfall samt personalens utbildning.

Räkenskapsperiodens överskott efter bokslutsöverföringarna var 2,2 miljoner euro. I budgeten hade man som mål för 2017 att nå ett resultat som visar 0,1 miljoner euro överskott. Målet överskreds trots bokslutsöverföringar på 25,3 miljoner euro med över 2 miljoner euro. Jämfört med 2016 förbättrades resultatet med 7,4 miljoner euro.

Stadens andel av överskottet uppgick till 0,22 miljoner euro och Karleby Vattens andel till 2 miljoner euro. En viktig ändring jämfört med tidigare år var att också stadens egen kärnverksamhet visade överskott.

Investeringsbudgeten underskreds tydligt

Nettoinvesteringarna var 11,5 miljoner euro, alltså underskreds budgeten med 3,6 miljoner euro. Omfattande nybyggnadsprojekt genomfördes inte i den egna balansräkningen med lånade medel.

Sammanlagt ca 3,04 miljoner euro användes för reparationer och ändringsarbeten i skolor. Av dessa var det största projektet reparationerna i Länsipuiston koulu med 1,45 miljoner euro. För reparationer och ändringsarbeten i daghem användes sammanlagt 0,22 miljoner euro.

För trafikleder reserverades sammanlagt 3,50 miljoner euro, utfallet var 3,00 miljoner euro.

Idrottstjänsters investeringar uppgick till 0,82 miljoner euro. Det största objektet var reparationen av ishallens ventilation. Parker och lekplatser byggdes och upprätthölls med 0,12 miljoner euro.

Stadens lånebelopp minskade inte ännu

Trots det goda årsbidraget och den låga investeringsnivån fortsatte lånebeloppet att öka. Stadens likviditet har dock varit exceptionellt god och gör det möjligt att minska lånebeloppet under 2018.

Vid årsskiftet hade staden och Karleby Vatten sammanlagt 245,5 miljoner euro i lån. Ökningen jämfört med året innan var 1,1 procent, dvs. 2,65 miljoner euro. Lånebeloppet uppgick till 5 143 euro per invånare, medan beloppet år 2016 var 5 089 euro per invånare.

Koncernens resultat exceptionellt bra

Räkenskapsperiodens resultat för koncernen uppgick till 46,84 miljoner euro och räkenskapsperioden visade ett överskott på 41,91 miljoner euro. Resultatet förbättrades jämfört med 2016 med närapå 43 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott ökade från året innan med 39,2 miljoner euro. De extraordinära intäkter som staden fick i fjol syns alltså i koncernens resultat, men också annan verksamhet gav resultat.

Koncernens lånebelopp var 252,7 miljoner euro i slutet av 2017. Lånebeloppet sjönk från år 2016 med två procent, dvs. med 9,1 miljoner euro. Skulden per invånare var 9 483 euro, därmed minskade den med 194 euro/invånare.

Investeringarna hölls på rätt låg nivå och dessutom möjliggjorde bolagens goda likviditet amortering av lån tidigare än beräknat.

Framtida år står koncernbolagen inför omfattande investeringar med hjälp av vilka verksamheten ytterligare utvecklas och framtida års konkurrenskraftiga affärsverksamhet och lönsamhet säkerställs.

Upp

Uppdaterad 4.4.2018 | Skicka respons | Skriv ut