Du är här

Översiktsplanekartan för idrottsparken/centralparken godkändes som underlag för den fortsatta planeringen

12.12.2018

Stadsfullmäktige beslutade 10.12.2018 godkänna översiktplanekartan för idrottsparken/centralparken som underlag för den fortsatta planeringen. Av kartan framgår var olika funktioner är tänkta att placeras i området.

Med rösterna 23 mot 20 godkändes också en kläm som förespråkar att nuläget och framtidsutsikterna för varje motions- och idrottsgren i Karleby kartläggs innan idrottsparken börjar byggas.

Enligt klämmen som lagts fram av ledamot Sakari Ruisaho (SDP) ska det som kartläggningen visar jämföras med motsvarande lägesbilder och framtidsutsikter med några lämpliga städer. Enligt klämmen bör kartläggningen bli klar före 30.8.2019.

Stadsstyrelsen beslutade 8.1.2018 inleda planeringen av idrottsparken/centralparken och utse en arbetsgrupp för ändamålet. För idrottsparken/centralparken utarbetades en översiktsplan som behandlar mål för användningen av området, den centralparksplan som för närvarande är i kraft och förändringsbehov samt situationen för detaljplanen. Den presenterar både en översiktlig lösning och varje objekt i parken för sig samt anger en tidsplan för förverkligandet.

Koncern- och stadsutvecklingssektionen behandlade översiktsplanen för idrottsparken/centralparken 1.10.2018 och beslutade lägga fram den offentligt för att inhämta åsikter av allmänheten och utlåtanden från intressenterna.

Planutkastet (bestående av en plankarta och en förklaring) hölls offentligt framlagt 1.10–1.11. Även ett info- och diskussionsmöte ordnades 16.10 i Karlebysalen och en liknande presentation vid Sportti-ilta 23.10.

Under framläggningstiden kom det in 21 skriftliga åsikter. Ärendet diskuterades också aktivt vid de båda presentationstillfällena.
 
I princip ansågs planutkastet utgöra ett bra underlag för den fortsatta planeringen. I många av åsikterna framhölls idrottsföreningarnas vilja att aktivt medverka i det fortsatta planeringsarbetet.

Den klart största delen av kritiken handlade om att de individuella grenarna, i synnerhet friidrotten, har beaktats för lite (vid hybridarenan). På önskelistan fanns en (minst) 300 meters bana samt tillräckligt höga utrymmen för bl.a. kastgrenarna. Utrymmena skulle också vara flexibla så att de kan användas för många olika ändamål och hallen skulle också tjäna som lokal för bl.a. skolidrott och publika evenemang.

På grund av den inkomna responsen preciserades förklaringen av översiktsplanen så att man tog fram ytterligare en tredje version av hybridarenan. Planförklaringen är ett idédokument avsett att ange riktlinjerna för utarbetningen av rumsprogram och för den fortsatta planeringen.

Upp

Uppdaterad 12.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut