Du är här

Staden stärker funktionerna för företagsutveckling och turism

29.3.2018

Företagsutveckling och stärkande av turismens dragningskraft spelar en viktig roll i bevarandet av stadens livskraft och attraktivitet, och detta förändras inte i en landskapsreform. Koncern- och stadsutvecklingssektionen har dragit upp riktlinjer för och inlett ett beredningsarbete för att komma fram till hur dessa funktioner ur ägarens synvinkel sett bäst kan utvecklas i fortsättningen.

KOSEK:s och Karleby Turisms funktioner slogs samman efter en omsorgsfull beredningsprocess 2015. Genom sammanslagningen eftersträvades synergifördelar och effektivitet. Eftersom Karleby Turism har fokus på kommersiell verksamhet medan KOSEK:s verksamhet är av konsultativ karaktär, ansågs det lämpligast att bevara båda aktiebolagen trots att funktionerna slogs ihop. Enligt den nuvarande modellen är dock personalresurserna i huvudsak förlagda till KOSEK.

Den kommande landskapsreformen eliminerar inte behovet av företagsutveckling och utveckling av turismen i syfte att bevara kommunens livskraft och attraktivitet. I många kommuner har företagsrådgivning och främjande av turismen under den senaste tiden allt mer börjat skötas av ägarkommunen och liknande funktioner har avvecklats. För att dessa funktioner ska kunna stärkas i vår kommun, behöver vår verksamhetsmodell för företagsutveckling och utveckling av turismen förändras.

Målet är att Karleby Turism Ab:s verksamhet separeras från KOSEK:s verksamhet under 2018 och att åtgärder med anledning av detta inleds omedelbart. Ändamålsenligt är att Karleby Turism Ab i fortsättningen koncentrerar sig på att främja avsättningen av turisttjänster, upphandla evenemang, marknadsföra turisttjänster internationellt och nyttja researrangörsrättigheter regionalt samt svara för turistinfos verksamhet. Till Karleby Turisms uppgifter hör också att utveckla administrationen av turismfunktionerna på ön Tankar och sköta help desk -verksamheten i samband med evenemangen. Turismbolaget är inte ett primärt evenemangsarrangör, förutom när det gäller Karleby Veneziad.

Karleby stad, så som andra städer i samma storleksklass, behöver fortsättningsvis satsa starkt på företagsutveckling för att stödja tillväxten och utvecklingen av de lokala företagen. KOSEK är en betydande aktör i utvecklingen av företagskluster och en viktig kontaktlänk mellan staden och de lokala företagen.

Koncern- och stadsutvecklingssektionen har slagit fast att enheten näringsliv och stadsutveckling och KOSEK före utgången av september 2018 ska göra en bedömning av den nuvarande processen gällande kommunens finansiering av projekt och undersöka hur processen kan effektiviseras och förenhetligas.

Sektionen bestämde också att en beredning ska inledas gällande verksamhetsmodellen för stadskoncernens attraktivitetsfrämjande marknadsföring.

I samband med att funktionerna omorganiseras kommer staden att ingå serviceavtal med båda aktiebolagen för att bestämma vilka tjänster de ska producera, vilka resurser de ska ha och hur bolagens resultat ska mätas. Omorganiseringen genomförs inom ramen för budgeten. Slutliga beslut kommer att fattas på basis av det beredningsarbete som nu inletts.

Uppdaterad 29.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut