Olet tässä

Hankintaohjelma laaditaan yhteistyöllä

27.3.2019

Hankintaohjelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista poikkihallinnollista kehittämisohjelmista. Se ohjaa kaupungin hankintatoimintaa. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto kävi kokouksessaan 25.3. lähetekeskustelun vuosien 2019−2021 hankintaohjelman laadinnan periaatteista ja ohjeisti jatkotoimenpiteistä. Jaosto hyväksyi kokouksessa käsitellyn luonnoksen jatkotyön pohjaksi ja päätti pyytää toimialoilta ja sidosryhmiltä lausunnot.

Kaupungin hankintaohjelman tehtävä on tehostaa kaupungin varojen käyttöä ja edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä. Lisäksi hankintaohjelmalla varmistetaan yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintoja suunnitellaan ja toteutetaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja niissä huomioidaan ympäristönäkökulmat sekä työllistämisen ja sosiaalisten kriteereiden tavoitteet. Hankintojen kaikissa vaiheissa noudatetaan yleisiä oikeusperiaatteita, kuten avoimuutta, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä suhteellisuusperiaatetta.

Hankintatoiminta on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki luo omilla hankinnoillaan edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja yrittäjyydelle myös uudet toimijat huomioiden. Hankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa pyritään tukemaan alueen elinkeinoelämän mahdollisuuksia osallistua kaupungin hankintoihin hankintasäätelyn mahdollistamissa puitteissa.

Kaupunkiorganisaatiossa hankinnat on järjestetty hajautetusti. Hankintaohjelma laaditaan yhteistyössä kaupungin toimialojen ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen sekä mahdollisten muiden sidosryhmien kanssa.

Hankintaohjelman toteutumista ohjaa kaupungin johtoryhmä, joka vastaa myös ohjelman kehittämisestä. Hankintaohjelmaan asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain kaupungin talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan, joissa määritellään tarvittavat määrärahat ja muut resurssit. Tavoitteiden toteutumista voidaan osaltaan seurata kaupungin osavuosiraporteissa ja tilinpäätöksessä.

Hankintaohjelman hyväksymisen jälkeen päivitetään kaupungin hankintaohje, jossa määritellään tarkemmin yksittäisiin hankintoihin liittyviä menettelytapoja.

Sivun alkuun

Päivitetty 27.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta