Olet tässä

Kaupunginhallituksen päätökset 13.5.2019

14.5.2019

Kaupunginhallitus kokoontui 13.5.2019. Päätöstiedotteessa on esitetty kokouksessa käsitellyt asiat otsikkotasolla ja tiivistetysti tehty päätös. Asiat ja päätösesitykset löytyvät kokonaisuudessaan kokouksen esityslistalta.

§ 241 Isokylän monitoimitalon laajennushanke / viitesuunnitelman hyväksyminen

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää

1 hyväksyä viitesuunnitelman liitteen A mukaisesti

2 merkitä tiedoksi lapsivaikutusten arvioinnin, liite B

3 hyväksyä laajennuksen kustannusarvio ja aikataulu

4 toteuttaa aikaisemmasta päätöksestä poiketen laajennushankkeen kokonaisurakkana

5 hyväksyä rakennustoimikunnan vastuualue, liite C.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 242 Morsiussaaren hinnoittelu- ja luovutusperiaatteet

Päätösesitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että:

1 Morsiussaaren tonttien lähtöarvon hinnoittelussa käytetään 65 euroa/m², jolla tontti hinnoitellaan 1200 m² asti. Tämän pinta-alan ylittävän lisäalueen hintana käytetään 2 euroa/m². Vuokra-alueen 3001 kohdalla lisäalueen hintana käytetään 6 euroa/m².

2 Lähtöarvoa korjataan erillisen taulukon mukaan vesijätön/rantamatalan laadun, ilmansuunnan ja vapaan näkymän perusteella.

3 Tonttien, joilla on suojeltava huvilarakennus, myyntihintaa alennetaan 10 %:lla loppuhinnasta.

4 Nykyisille vuokralaisille annetaan etuoikeus tonttien ostamiseen.

5 Omakotirakentamiseen luovutusmuoto on myynti. Rakennuslupa omakotitalon rakentamiseen myönnetään ainoastaan omistustontille.

6 Nykyisille vuokralaisille annetaan mahdollisuus vuokrata tontti huvilakäyttöön kymmenen vuoden ajaksi.

7 Vuokran suuruus on 2,5 % tontin myyntihinnasta. Vuokran suuruutta ja tontin myyntihintaa tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen perusteella.

8 Vuokrasopimukset eivät ole vapaasti siirrettävissä. Suostumuksen vuokraoikeuden siirtoon myöntää kaupunginhallitus tai sen määräämä viranhaltija.

9 Vuokralaisella on mahdollisuus vuokra-aikana ostaa tontti omakseen ostohetkellä voimassa olevalla tonttihinnalla.

10 Mikäli vuokralainen ei osta tonttia vuokrasopimuksen päättyessä, kaupunki lunastaa vuokralaisen rakennukset niiden teknisestä nykyarvosta.

Käsittely: Pirkko Häli (kd.) esitti, että kaikilla tonteilla käytetään vesijättömaan hintana 2 euroa/m². Pentti Haimakainen (kok.) kannatti. Äänestys: Kj 9 ääntä ja Häli 3 ääntä

Pirkko Häli (kd.) esitti, että ne tontit, joilla on kookas merimerkki, näkymäprosenttia alennetaan 5 %. Pentti Haimakainen (kok.), Raimo Hentelä (sd.) ja Sirpa Orjala (sd.) kannattivat. Änestys: Kj 6 (pj) ääntä ja Häli 6 ääntä

Pentti Haimakainen (kok.) esitti k. 1. Morsiussaaren lähtöarvon hinnoittelussa käytetään 60 €, jolla hinnoitellaan 1200 m²:iin asti. Tämän pinta-alan ylittävän lisäalueen hintana käytetään 2 euroa/m². Pirkko Häli (kd.) kannatti. Äänestys: Kj 9 ääntä, Haimakainen 2 ääntä ja yksi tyhjä
 
Pentti Haimakainen esitti k. 6, että nykyisille vuokralaisille annetaan mahdollisuus vuokrata tontti samoilla oikeuksilla kuin muutkin kaupungin omakototontit vuokrataan. Vuokramiehen hakiessa lupaa omakotitalolle, lupa edellyttäisi tontin ostoa. Pirkko Häli (kd.) kannatti. Äänestys: Kj 8 ääntä ja Haimakainen 4 ääntä

Timo Sillanpää (ps.) esitti k. 1, että lähtöarvon hinnoittelussa käytetään 70 euroa/m², jolla tontti hinnoitellaan 1200 m²:iin asti. Raukesi kannattamattomana.

Timo Sillanpää esitti k. 7, että vuokran suuruus on 5 % tontin myyntihinnasta. MarlénTimonen (rkp) ja Reino Herlevi (kesk.) kannattivat.Äänestys: Kj 5 ääntä ja Sillanpää 6 ääntä ja yksi tyhjä

Pentti Haimakainen (kok.) esitti, että k. 8 poistetaan. Pirkko Häli (kd.)kannatti. Äänestys: Kj 7 ääntä ja Haimakainen 5 ääntä

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen kuitenkin siten, että k. 7 vuokran suuruus on 5 %.

Pirkko Häli (kd.) jätti päätökseen eriävän mielipiteen siltä osin kuin päätös koski merimerkkejä koskevaa alennusprosenttia.

§ 243 Kälviän Vanhustentaloyhdistys ry:n rakennusten realisointi

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää, että Kälviän Vanhustentaloyhdistys ry:n rakennuksia Kälviän kylässä osoitteessa Kleemolantie 1 sijaitsevalla tilalla Leporanta (419-2-157) ja Ruotsalon kylässä osoitteessa Ruotsalontie 244 sijaitsevalla tilalla Keisarin Keto (422-81-0) ei hankita kaupungin omistukseen.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 244 Kokkolan kaupungin sosiaalisiin tarkoituksiin perustettujen rahastojen tuoton jako 2019

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää myöntää em. rahastoista määrärahat liitteen A mukaan.

Käsittely: Käsittelyn aikana kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että avustukset maksetaan siinä tapauksessa, että Soite tekee esitetyt hankinnat. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Käsittelyn aikana Pirkko Häli (kd.) esitti, että MotomedViva2-hankkeista otetaan molemmista 500 euroa pois ja Raizer istumanostimeen osoitetaan 1000 euroa. Vesa Pohjola (vas.) kannatti. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen siten, että avustukset maksetaan siinä tapauksessa, että Soite tekee esitetyt hankinnat ja, että MotomedViva2-hankkeista otetaan molemmista 500 euroa pois ja Raizer istumanostimeen osoitetaan 1000 euroa.

§ 245 Soiten talouden tasapainottamisohjelma

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää

1 merkitä tiedoksi Soiten hallituksen päätös

2 käydä asiassa lähetekeskustelun.

Käsittely: Käsittelyn aikana Marlén Timonen (rkp) esitti, että päätösesityksestä poistetaan k. 1. Raukesi kannattamattomana. 

Kaupunginhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun ja toteaa, että toimeenpano tulee tehdä yhdessä laajennetun omistajaohjauksen ja kuntien kanssa.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen siten, että kaupunginhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun ja toteaa, että toimeenpano tulee tehdä yhdessä laajennetun omistajaohjauksen ja kuntien kanssa.

Marlén Timonen (rkp) jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

§ 246 Kuolinpesien omaisuuden hakeminen kaupungille

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä perillisittä kuolleiden henkilöiden kuolinpesien omaisuuden hakemisen kaupungille edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 247 Hakalahden ja Jokilaakson rakennushankkeiden esiselvitys

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää

1 hyväksyä esiselvityksen jatkosuunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi

2 antaa sivistystoimen tehtäväksi aloittaa kouluyksiköiden hallinnollisen yhdistämisen valmistelun siten, että yhdistyminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2022 tai kun koulurakennus valmistuu

3 että hankkeesta laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä viitesuunnitelma, joka tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi

4 antaa sivistystoimen tehtäväksi laatia kokonaisuudesta lapsivaikutusten arviointi.

5 hanke nimetään Piispanmäen monitoimitalo –hankkeeksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 248 Merenkurkun neuvoston vuosikokous

Päätösesitys Kaupunginhallitus nimeää vuosikokousedustajan Merenkurkun neuvoston vuosikokoukseen.

Päätös: Kaupunginhallitus valtuuttaa hallintojohtajan nimeämään vuosikokousedustajan.

§ 249 Yhtymäkokousedustaja / Kvarnen samkommun

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää valita Kokkolan edustajat Kvarnen kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 28.5.2019.

Päätös: Kaupunginhallitus valitsi yhtymäkokoukseen 28.5.2019 edustajaksi Mikko Tornikosken, Leif Jakobssonin ja Erica Nygårdin.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat kokouksen jälkeen saman viikon aikana

Sivun alkuun

Päivitetty 14.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta