Olet tässä

Kaupunki kiinnittää huomiota ympäristövaikutusten tarkkailuun lausunnossaan Kokkolan Sataman ympäristöluvan muutoshakemuksesta

5.3.2019

Kokkolan Satama on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee sataman toiminnan kasvua kivihiilen käsittelyn osalta. Luvasta päättävä aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta lausuntoa. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että luvan myöntämiselle on edellytykset. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi on asetettava kuitenkin erityisiä määräyksiä muun muassa pölyntorjuntaan ja hulevesijärjestelmään sekä ympäristövaikutusten tarkkailuun.

Syväsataman alueelle on jo aiemmin myönnetty ympäristölupa, joka sallii kivihiilen käsittelyä jossakin määrin nykyisen toiminnan puitteissa. Kokkolan Sataman muutoshakemus liittyy kivihiilen säännöllisen kauttakuljetuksen kasvattamiseen syväsatamasta. Hakemukseen sisältyy arvio hankkeen ympäristövaikutuksista sekä ehdotus ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman täydentämiseksi.

Kivihiili kuljetetaan satamaan rautateitse ja lastataan pääsääntöisesti syväsatamassa panamax- ja capesize-kokoluokan laivoihin eteenpäin kuljetettavaksi. Kerralla varastoitava määrä on arvioitu olevan noin 100 000 tonnia ja enimmillään 150 000 tonnia. Kivihiilen kuljetus on aluksi vähäisempää, mutta sitä on tarkoituksena kasvattaa miljoonaan tonniin vuodessa.

Satama on valmistautunut kivihiilen kuljetuksiin rakentamalla vuonna 2018 uuden asfaltoidun hulevesijärjestelmällä varustetun bulkkikentän. Kenttä on ympäröity 4 metriä korkeilla betoniseinämillä tuotteen leviämisen estämiseksi käsittelyalueen ulkopuolelle. Eri materiaalien säilytyskenttien väliin on lisäksi rakennettu 7,5 metriä korkeat pölyaidat. Satamalla on tarkoituksena rakentaa lastausalueelle vastaavanlaiset betoniset suojaseinämät  sekä myös erillisiä pölyämistä estäviä rakenteita.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.2. ja totesi lausunnossaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselle, että luvan myöntämiselle on edellytykset. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi muun muassa liittyen pölyntorjuntaan ja hulevesijärjestelmään sekä ympäristövaikutusten tarkkailuun on asetettava kuitenkin erityisiä määräyksiä. Toiminnanharjoittajan on lautakunnan lausunnon mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristövaikutuksiin, kuten pöly- ja meluvaikutuksiin. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.2. jättää lausuntonsa ympäristöluvan muutoshakemuksesta pöydälle

Lausunnossaan kaupunginhallitus esittää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa mukaillen, että lupamääräyksiin on sisällytettävä osio pölyntorjuntatoimenpiteistä eri olosuhteissa kesä- ja talviaikaan sekä tarvittavista pölyntorjuntarakenteista. Hulevesijärjestelmä tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Hakemuksessa esitettyä tarkkailusuunnitelmaa pidetään riittävänä. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa hulevesinäytteitä on otettava tihennetyllä aikataululla. Ympäristövaikutuksia tulisi tarkkailla erityisesti silloin, kun varastoalueella on merkittäviä kivihiilimääriä varastoituna. Luvan ehtoihin tulee lisäksi sisällyttää säännöllinen raportointivelvoite myös kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Päivitetty 5.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta