Du är här

Förslaget till Halkokari strands detaljplan och detaljplaneändring framläggs till påseende

2.4.2019

Stadsstyrelsen beslöt 1.4. godkänna att förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Halkokari strand läggs fram till påseende. Förslaget är framlagt 11.4.−13.5.2019.

Området är beläget öster om Sundmun på Halkokari strand och sträcker sig från träbron norr om Norraleden längs Gamla Varsvägen fram till Mustakari.

Området som planförslaget gäller har en central plats i stadsstrukturen och största delen av området är oplanlagt. Området ägs i sin helhet av staden med undantag av en fastighet i områdets norra del. På området finns kulturhistoriskt värdefulla byggda kulturmiljöer och arkeologiska kulturarvslokaler.

Planläggningsarbetets mål är att bevara områdets kulturmiljö och värden för friluftsliv och rekreation samt att möjliggöra kompletteringen av service- och turismnätverket i östra delarna av Havsparken, vid Sundmun och på Mustakariområdet.

Genom planläggningsarbetet granskas användningsändamålet och nyttjandet av olika delområden samt förbindelserna för gång- och cykeltrafik, platsen för en ny bro för gång- och cykeltrafik samt placeringen av olika verksamheter som anknyter till turism, tjänster och båtkultur på området. Området utgör också en del av granskningsområdet för förstudien för Karleby nationalstadspark. I planarbetet har man även beaktat de innehållsmål för nationalstadsparker vilka fastställs i markanvändnings- och bygglagen.

Beredningsfasens hörande hölls 11.10−12.11.2018. Under beredningsfasens hörande inkom 10 utlåtanden och åsikter. Stadsstyrelsen beslöt godkänna de bemötanden som stadens Planering gav i detaljplanens utkastfas.

Planläggningsarbetets mål är att bevara områdets värden för friluftsliv och rekreation

Områdets totalareal är 30 hektar. I dess södra del är detaljplaneändringens areal 2,4 hektar. Centrala användningsändamålsbeteckningar i detaljplanen och detaljplaneändringen är kvartersområde för affärs- och servicebyggnader samt byggnader som betjänar turism, kvartersområde för småbåtshamn/småbåtsplats samt olika beteckningar för områden för närrekreation och parker, av vilka största delen har anvisats som områden där miljön bevaras.

För komplettering av nuvarande område för båthus har som riktgivande byggyta anvisats sammanlagt 13 nya båthus. Dessutom anvisas åtta nya båthus i kvartersområdet i norr, vilka fungerar som avgränsande element mellan grönområdet och kvartersområdet.

Områdets leder och rutter för gång- och cykeltrafik namnges och märks ut i detaljplanekartan i enlighet med namnkommitténs beslut enligt följande: Östra Båthusvägen, Minnesmärksvägen och Tjärmagasinsstråket. Dessutom har på detaljplanekartan märkts ut Scoutstigen i enlighet med ett separat initiativ.

Upp

Uppdaterad 2.4.2019 | Skicka respons | Skriv ut