Du är här

Förstudier för byggprojekten i Halkokari och i Hakalax-Älvdalen har färdigställts

20.2.2019

Förstudier för byggprojekten i Halkokari och i Hakalax-Älvdalen har färdigställts. Bildningsnämnden behandlade förstudierna för byggprojekten såväl i Hakalax och Älvdalen som i Halkokari på sitt sammanträde 19.2. Nämnden beslöt för sin del godkänna förstudierna till handlingar som styr planeringen samt ge dem vidare till stadsstyrelsen för behandling. Stadsstyrelsen behandlar dem i mars.

2017 fattade man i Karleby stads organ beslut om servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster på 2020-talet.

Med anledning av detta beslut har stadens bildningsväsen utarbetat förstudier om skollokalerna på Hakalax och Älvdalens samt Halkokaris områden. I förstudierna har man också beaktat småbarnspedagogikens utrymmesbehov.

I förstudierna granskades de nuvarande lokalerna och de möjligheter de erbjuder samt som alternativ nybyggen och eventuella byggplatser för dem. Även områdets trafikarrangemang, markanvändning och planläggningsplaner granskades.

I framtida projekt som berör småbarnspedagogik och skolor spelar en gemensamt utarbetad pedagogisk plan en väsentlig roll. I den beskrivs daghemmets och skolans verksamhet och utrymmesbehov.

I de båda projekten har preliminära pedagogiska planer utarbetats. De preciseras i takt med att projekten fortskrider.

Arbetsgruppen som berett förstudierna framlägger att det i Halkokari och på Biskopsbacken byggs allaktivitetshus med utrymmen för grupper inom småbarnspedagogik samt för den grundläggande utbildningens årskurser 1−9. Det här innebär utrymmen för 72−96 barn i åldern 0−4 år samt för 5− och 6 −åringar i tre parallellgrupper inom förskoleundervisning. Elevvårdens och ungdomsväsendets utrymmesbehov har också beaktats i beräkningarna.

Preliminär storlek för allaktivitetshuset i Halkokari är 10 353–11 654 kvadratmeter våningsyta och på Biskopsbacken 10 988–12 358 kvadratmeter våningsyta. Den slutliga arean för båda byggnaderna preciseras under projektplanfasen. Båda är något mindre än Storby allaktivitetshus.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning under samma tak i Karleby

I förslagen är målet i enlighet med stadens strategi en enhetlig lärstig från småbarnspedagogik till slutet av den grundläggande utbildningen. Tack vare allaktivitetshusen är det möjligt att förverkliga en enhetlig grundläggande utbildning och en lärmiljö enligt den nya synen på lärandet i hälsosamma och trygga lokaler.

I och med denna plan byggs två allaktivitetshus för daghem, förskoleundervisning och den grundläggande utbildningens årskurser 1−9 i norra delen av centrala Karleby. Dimensioneringen av lokalerna följer den prognostiserade befolkningsökningen. I förslaget har också beaktats en eventuell avgiftsfri förskoleundervisning för 5−åringar, vilket i framtiden torde utöka antalet barn som deltar i småbarnspedagogik, om ett sådant beslut fattas.

Förslagen minskar för egen del byggnadernas eftersatta reparationer och medför besparing av driftskostnader samt energieffektivitet.

En förstudie är den första fasen vid planering av projekt. Under förstudien undersöks behov och eventuella byggplatser och -sätt. Efter att projektet beviljats planeringsanslag i budgeten utses den egentliga planeringskommittén. I det skedet preciseras planerna, utarbetas ett lokalitetsprogram och en kostnadskalkyl. I följande fas har man för avsikt att höra de planerade byggplatsernas grannar om förstudierna.

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut