Du är här

Planeringen av byggprojektet Hakalahti-Jokilaakso fortskrider med utgångspunkt i förberedande utredning

14.5.2019

Stadsstyrelsen beslutade 13.5 godkänna en förberedande utredning om skolbyggnadsprojektet som går under namnet Hakalahti-Jokilaakso och bestämde att utredningen ska vara ett dokument som styr den fortsatta planeringen av bygget.

Enligt beslutet ska en riktgivande plan utarbetas, projektet i fortsättningen kallas Biskopsbackens allaktivitetshus och planen läggas fram för stadsstyrelsen så att beslut om projektet kan fattas före slutet av 2019. En administrativ sammanslagning av de finska skolorna Hakalahden koulu och Jokilaakson koulu ska ske tidigast 2022 eller när den nya skolbyggnaden blir klar. Byggnaden kommer också att inrymma daghems- och ungdomslokaler.

Stadsfullmäktige beslutade 13.3.2017 i anslutning till planen för ändringar i daghems- och skolnäten i Karleby att en förberedande utredning ska göras om bygg- och ombyggnadsprojektet gällande Hakalahden koulu och Jokilaakson koulu. Målet är att bilda ett komplex bestående av förskola och grundskolans årskurser 1–9. Den nya skolan är planerad att byggas under början av 2020-talet.

Utgångspunkten för den förberedande utredningen var att Hakalahden koulu och Jokilaakson koulu ska slås ihop så att verksamheten kommer att omfatta årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. På en tomt i Biskopsbackenområdet ska byggas ett allaktivitetshus med lokaler för såväl daghem som grundskolklasser men också för elevvård och ungdomsväsendet. Byggkomplexets totala våningsyta beräknas preliminärt att uppgå till 10 988–12 358 kvadratmeter. Den slutliga våningsytan preciseras i projektplaneringsfasen.

Stadsstyrelsen diskuterade den förberedande utredningen första gången 11.3. I den riktgivande planen ska målen vad gäller lokalernas storlek och kostnaderna och tidsplanen för bygget samt behovet av trafikregleringar preciseras.

Till den riktgivande planen hör att utarbeta ett preliminärt rumsprogram och dimensionera idrotts- och gymnastikutrymmena med beaktande av stadens övriga investeringsprojekt som handlar om idrottsanläggningar.

För skolbyggnadsprojektet har 6,5 miljoner euro upptagits bland anslagen för investeringar. Genomförande av projektet förutsätter också en barnkonsekvensbedömning.

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut