Du är här

Antalet sjukfrånvarodagar fortsatte sjunka

29.3.2019

Antalet sjukfrånvarodagar fortsatte sjunka på hela stadens nivå och andelen långvariga sjukledigheter minskade. Stadsstyrelsen behandlade personalrapporten 2018 28.3 och beslutade föreslå att fullmäktige godkänner den.

Antalet personer i ett anställningsförhållande hos Karleby stad uppgick till 2 300 i slutet av 2018. Av dessa var 77 procent ordinarie anställda och 23 procent visstidsanställda. Det totala personalantalet ökade med en procent jämfört med fjolåret.

Av alla anställningsförhållanden var cirka 65 procent (1 494) anknutna till bildningsväsendet. Den följande sektorn i ordningen vad gäller antalet anställda var stadsmiljön (tills 11.4.2018 tekniska väsendet) med ca 22 procent (500) av alla anställda. Cirka 5 procent (124) av anställningsförhållandena fanns inom koncernförvaltning och koncerntjänster.

De vanligaste yrkesbeteckningarna var barnskötare, klasslärare, barnträdgårdslärare, städerska, skolgångshandledare och lektor i grundskolan. Totalt sett användes det 335 olika yrkesbeteckningar.

Ökade personalkostnader till följd av löneförhöjningar enligt kollektivavtalen

Personalkostnaderna för 2018 uppgick till 96,9 miljoner euro medan de ett år tidigare uppgick till 95,5 miljoner euro. Löneutgifterna inkluderade löner och lönebikostnader. Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen inverkade på kostnadsökningen. En allmän förhöjning enligt det kommunala kollektivavtalet 1.5.2018 har höjt de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen med 1,17–1,25 % beroende på avtalsbransch. Dessutom betalades en resultatbaserad engångspott i januari (9,2 % av lönen) som bokfördes för år 2018.

Personalens medelålder steg med ett år

Personalen är kvinnodominerad. Av de ordinarie anställda var 73,6 procent kvinnor. År 2017 var kvinnornas andel 73,3 procent. Bildningsväsendet var uppenbart den mest kvinnodominerade sektorn och kvinnornas andel av de ordinarie anställda uppgick där till över 86 procent. Det regionala räddningsverket var den mest mansdominerade sektorn och männens andel där uppgick till över 90 procent.

År 2018 var genomsnittsåldern för de fastanställda 48 år, medan medelåldern år 2017 var 47 år. År 2018 var genomsnittsåldern för de fastanställda 47,9 år för män och 48,1 år för kvinnor. Medelåldern ökade både bland män och kvinnor jämfört med fjolåret. Ifjol uppgick motsvarande genomsnittsålder till 46,9 år för män och 47,1 år för kvinnor. Personalens genomsnittsålder är i sin helhet något högre än inom kommunsektorn i allmänhet. År 2017 uppgick genomsnittsåldern för de kommunalt anställda till 45,8 år.

Den största åldersgruppen bland den ordinarie personalen bestod av personer i åldern 40−49 och 50−59. Av de ordinarie anställda var 841 personer eller 29,5 procent över 50 år medan andelen anställda över 50 år var 46,7 procent 2017.

Antalet sjukfrånvarodagar fortsatte sjunka på hela stadens nivå

Antalet sjukfrånvarodagar fortsatte sjunka på hela stadens nivå och andelen långvariga sjukledigheter minskade. Antalet sjukfrånvarodagar bland personalen var sammanlagt 33 532 kalenderdagar medan motsvarande siffra 2017 var 35 272 med hela personalen medräknad.

Antalet sjukdagar per person uppgick till 14,6 kalenderdagar 2018 medan motsvarande siffra år 2017 uppgick till 15,4 kalenderdagar per person för hela personalen. De viktigaste orsakerna till sjukfrånvaron var i likhet med tidigare år sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt bindvävssjukdomar och sjukdomar i luftvägarna.

Personalrapporten redogör för stadens personalresurs utifrån statistiskt material. Uppgifterna från 2018 har jämförts med uppgifterna från 2017 samt i viss mån med  ommunarbetsgivarnas riksomfattande personalstatistik.

Social- och hälsovårdspersonalen, som övergick till annan arbetsgivares tjänst fr.o.m. 1.1.2017, har uteslutits från statistik för 2016 och tidigare år.

Personalrapporten publiceras efter stadsfullmäktiges behandling på stadens webbsidor under rubriken Förvaltning och beslutsfattande> Stadsorganisationen> Personal> Personalrapport.

Upp

Uppdaterad 29.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut