Du är här

Främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa får allt större roll i kommunens verksamhet

4.2.2019

Välfärdsberättelsen är en arbetsredskap som kopplar främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet och ekonomi samt ledning och beslutsfattande. Välfärdsplanen är ett sektorsövergripande utvecklingsprogram som tillämpar strategin. Stadsfullmäktige godkände välfärdsberättelsen 2013−2017 och välfärdsplanen 2018−2021 på sitt sammanträde 4.2.

Välfärdsberättelsen granskar och utvärderar målen som ställs upp för insatsområden samt uppnåendet av dem. Välfärdsplanen fastställer välfärdsarbetets insatsområden för den pågående fullmäktigeperioden. Välfärdsberättelsen och välfärdsplanen har beretts i en sektorsövergripande välfärdsarbetsgrupp. Kommuninvånare, äldre- och handikapprådet, sammanslutningar och ungdomsfullmäktige har hörts i samband med beredningen av planen.

Enligt stadsstrategins (2013–2017) mellanrapport som utarbetades 2016 har utvecklingen varit positiv särskilt utifrån perspektivet välmående kommuninvånare. Utvecklingen av det förebyggande välfärdsarbetet och arbetet för att främja kommuninvånarnas delaktighet i kommunorganisationen har dock försvårats på grund av de allt knappare resurserna. Trots att barnkonsekvensbedömning har genomförs vid investeringar som rör bildningstjänster har inte användningen av omfattande förhandsbedömning etablerats inom förvaltningen. Till denna del har staden inte nått sina mål.

Förekomsten av folksjukdomar är fortfarande större i Karleby än i resten av landet men förekomsten har närmat sig genomsnittet för hela landet. Den positiva utvecklingen märktes bl.a. i förekomsten av diabetes och kranskärlssjukdomar. 

Under fullmäktigeperioden 2013–2017 har bedömningen av kommuninvånarnas välbefinnande i stort sett genomförts på basis av indikatoruppgifter. De indikatorer som valdes följer de riksomfattande och regionala rekommendationerna om mätare som kan användas för att beskriva välfärd. Största delen av indikatoruppgifterna har hämtats från statistik- och indikatorbanken SOTKAnet som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd samt från Statistikcentralen. En del av uppgifterna kommer från stadens egen serviceproduktion.

Främjande av välfärd börjar med att stärka delaktighet och gemenskap

Att främja välfärd och hälsa är en omfattande uppgift och förutsätter sektorsövergripande samarbete mellan de olika sektorerna. I framtiden kommer förutom traditionellt innehåll också sysselsättning och utkomst samt livsmiljöperspektiv som ansluter sig till levnadsvillkor att betonas. Kommunens välfärdsarbete anses också omfatta stärkandet av samhörighet.

För fullmäktigeperioden 2018−2021 har valts organisering av välfärdsledningen, konkretisering av målsättningen för välfärdsarbetet samt främjande av delaktighet och stärkande av gemenskap som insatsområden i välfärdsplanen.

I fortsättningen kommer även kommunernas välfärdsarbete att påverka statsfinansieringen. Avsikten är att en tilläggsdel i kommunernas statsandel för främjande av välfärd och hälsa, dvs. en så kallade hälso- och välfärdskoefficient (HYTE-koefficient), införs i början av 2021. Storleken på kommunens statsandel beräknas delvis på basis av kommunernas arbete för att främja hälsa och välfärd.

Storleken på den tilläggsdel som betalas till kommunerna bestäms enligt två slags indikatorer. Indikatorer som beskriver verksamheten mäter hur kommunens arbete för att främja välfärd och hälsa är och vilka resurser har tillförts arbetet. Resultatindikatorerna mäter förändringen i befolkningen, dvs. vilka förändringar det har skett i kommuninvånarnas hälsa och välfärd under de senaste två åren.

Upp

Uppdaterad 4.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut