Du är här

Utvidgningen av Storby allaktivitetshus i bruk hösten 2021

8.1.2019

En förstudie om utbyggandet av Storby allaktivitetshus har utarbetats och den godkändes av stadsstyrelsen 7.1 som grund för fortsatt planering. Enligt förstudien behövs en större tillbyggnad än vad man tidigare beräknat med beaktande av bl.a. växande elevantal. Tillbyggnaden torde bli färdig 2021. Stadsstyrelsen beslutade att projektet genomförs som totalentreprenad på basis av en riktgivande plan som görs upp samt utsåg en byggnadskommitté för projektet.

Stadsfullmäktige beslutade 23.4.2018 om anordnandet av undervisningen i årskurserna 7–9 i centrala Karleby efter sammanslagningen av de finskspråkiga gymnasiernas verksamhetsställen. Enligt beslutet ska permanenta undervisningslokaler byggas för den grundläggande undervisningen i Storbyområdet i anslutning till allaktivitetshuset (ca 800 bra2). I och med detta fortsätter undervisningen i Iskokylän koulu till årskurs 9.

I budgeten och ekonomiplanen som stadsfullmäktige godkände 19.11.2018 § 106 har reserverats 150 000 euro för 2019 för planeringen av utbyggandet av Storby allaktivitetshus och anslag för 2020 och 2021 för genomförandet av projektet som totalentreprenad.

Arbetsgruppen som består av representanter för Stadsmiljö och bildningsväsendet har under föregående höst utarbetat en förstudie om utbyggandet av Storby allaktivitetshus. I och med att Storbyområdet fortsätter att växa, ökar också elevantalet, vilket sedan återspeglas i de planerade tilläggslokalernas volym. Också det preliminära kvadratmetertalet har visat sig vara otillräcklig i de fortsatta utredningarna eftersom elevantalet i årskurserna 7–9 har preciserats till ca 250 elever.

I samband med utarbetandet av förstudien har det framkommit sådana lokalbehov som man inte har lyckats beakta tidigare. Dessa är bl.a. otillräckliga gymnastiklokaler, förändringar i textilslöjdsalar samt ökad personalantal inom förvaltningen, elevvården och undervisningen. Med tanke på framtiden måste man också förbereda sig på att andelen elever och antalet grupper med särskilt stöd ökar.

Till följd av dessa behövs en tillbyggnad på 1 275 bra². Byggkostnaderna för utvidgningen av allaktivitetshuset skulle uppgå i stadens egen balansräkning till ca 4,1 miljoner euro och gårdsarbeten till ca 180 000 euro. Kostnadskalkylen för förändringarna i de befintliga lokalerna uppgår till ca 300 000 euro. Projektet genomförs som totalentreprenad på basis av en riktgivande plan. Enligt stadsstyrelsens beslut ska den riktgivande planen och kostnadskalkylen ännu tas upp till behandling i stadsstyrelsen efter bildningsnämndens beslut.

Projektet kan enligt förstudien genomföras 2021 och då kan de nya lokalerna tas i bruk 1.8.2021. Stadsstyrelsens beslutade att till projektets byggnadskommitté utses medlemmarna i förstudiens arbetsgrupp samt som stadsstyrelsens representanter Timo Sillanpää och Marlén Timonen. Till kommittén utses också bildningsnämndens representant.

Färdigställandet av utvidgningen av Storby allaktivitetshus för undervisningen i årskurserna 7–9 inverkar på sammanslagningen av de finskspråkiga gymnasiernas verksamhetsställen till verksamhetsstället Kokkolan Yhteislyseo, dvs. skolfastigheten vid Västra parken. Stadsstyrelsen beslutade 23.10.2017 att sammanslagningen kan ske tidigast 1.8.2020. Stadsstyrelsen beslutade på basis av förstudien godkänna att sammanslagningen av de finskspråkiga gymnasiernas verksamhetsställen blir 1.8.2021.

Upp

Uppdaterad 8.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut