Du är här

Stadsfullmäktige godkände etappgeneralplanen för bybebyggelsen i Stamkarleby

4.2.2019

Stadens planläggningstjänster har utarbetat förslaget till etappgeneralplan för bybebyggelsen i Stamkarleby. Planen gäller alla sex byområden i Stamkarleby. Med etappgeneralplanen möjliggörs en kontrollerad expansion av byområden och man stärker varje bys särprägel som den lokala identiteten bygger på. Stadsfullmäktige godkände planförslaget på sitt sammanträde 4.2.

Den godkända planen gäller alla sex byområden i Stamkarleby.

  • Knivsund
  • Rödsö, Friis–Räihä, Korplax–Rimmi, Witick, Kotkamaa och Runtujärvi
  • Lahnakoski, Hassis och Kourujärvi
  • Såka–Övre Såka, Koivisto–Ventjärvi, Rasmus–Tolvmans–Rönnliden–Pimjalo, Åivo, Högsveden–Perkas
  • Öja, Bodö, Långö och Tjäru
  • Kvikant, Hirvismossen

Delområdenas sammanlagda areal är ca 12 170 ha. Planområdenas gränser utgår från byarnas gränser och även gränserna för gällande Strandgeneralplan för Öja och Rödsö–Möller samt Generalplan för Karleby centraltätort 2030, som är under arbete, måste beaktas. Strandbyggande på området avgörs i regel inte genom en etappgeneralplan.

I planeringen har beaktats säregna traditionella byggområden för varje byområde samt objekt och områden vilka är värdefulla med avseende på naturen, landskapet och kulturarvet. Centralt vad gäller planeringen har varit placeringen av kostnadseffektivt kompletteringsbyggande, eventuella expansionsriktningar, byacentrens trafikförbindelser och bevarandet av en säregen landskapsbild.

Målet har varit att utarbeta en enhetlig och översiktlig plan som bildas av delområdena och i vilken verksamhetsförutsättningarna för byarnas markanvändning definieras och byarnas livskraft stöds. Etappgeneralplanens viktigaste mål är dock att beakta alla byområden och markägare jämlikt på området och att anvisa byggplatser i huvudsak för byinvånare och för service, småföretag och lantbruksföretagare vilka är verksamma i byarna.

Genom den utarbetade utredningen om byggtryck har det maximala byggandet i byarna kunnat fastställas och genom enhetliga planeringsprinciper har man kunnat säkerställa ett jämlikt bemötande av markägare.

Det slutliga antalet byggplatser i planförslaget är 550 stycken vilket innebär att byggplatser har anvisats för ca tjugo års behov. Byggplatser anvisas för de olika byarna enligt följande: Knivsund 59 st., Rödsö 142 st., Såka 200 st., Kvikant 20 st., Lahnakoski 40 st. och Långö 89 st. I alla etappgeneralplanens byområden utgår dimensioneringen från gestaltningen av byområdenas helhetsstruktur. Viktigare än antalet byggplatser har varit att avgränsa de områden som anvisas för byggande och att styra framtida byggande på området på ett kontrollerat och långsiktigt sätt

Upp

Uppdaterad 4.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut