Du är här

Aktuellt från fullmäktigemötet

19.6.2019

Stadsfullmäktige valde nytt presidium

Stadsfullmäktige valde ny ordförande och vice ordföranden i enlighet med stadens förvaltningsstadga. Till ordförande för perioden 2019-2021 valdes Tiina Isotalus, till första vice ordförande Bjarne Kallis och till andra vice ordförande Tapio Pajunpää.

Stadsfullmäktige behandlade bokslutet, revisionsberättelsen och utvärderingsberättelsen för år 2018

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens beslutsförslag om att avskrivningsdifferenser på 133 018,22 euro intäktsförs i enlighet med stadens avskrivningsplan och att avskrivningsdifferenser på 189 428,57 euro intäktsförs för Affärsverket Karleby Vatten enligt plan. Stadsfullmäktige beslutade bokföra 142 642,09 euro till skadefonden som ett avdrag för att täcka förverkligade utgifter och överföra räkenskapsperiodens underskott 1 043 656,62 euro på balansräkningens eget kapital.

Stadsfullmäktige godkände revisionsberättelsen 2018 och beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Stadsfullmäktige uppmanar stadsstyrelsen att vidta åtgärder som anknyter till slutledningar och observationer i utvärderingsberättelsen och att före den 31 oktober 2019 ge svar på de frågor som ställs i revisionsberättelsen samt en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits.


Uppdaterad 19.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut