Du är här

Välkommen med och utveckla Karleby centrum!

20.2.2019

Funktionerna i Karleby centrum ses över i en övergripande granskning av markanvändningen och trafiken i Karleby innerstad som grund för revideringen av generalplanen. 

 Under arbetsseminarier insamlas idéer och åsikter för att komplettera planen som är under arbete. Konsultarbetet omfattar utarbetande av planer som behövs för markanvändningen och stadsbilden samt av områdets trafikplan.

Det första arbetsseminariet är öppet för alla!

Det första arbetsseminariet som är öppet för alla hålls i stadshuset i Karlebysalen torsdagen den 7 mars kl. 16 -18.30. Målet är att seminariet ska locka deltagare såväl bland innerstadens företagare, organisationer och fastighetsägare som invånare i alla åldrar samt stadsbor som använder servicen i centrum.

Man kan anmäla sig till arbetsseminariet på förhand fram till måndagen den 4 mars med e-post på adressen kaavoitus@kokkola.fi.

Vid anmälan ber vi er berätta vilka 1-2 arbetsgrupper av följande intresserar er mest:

 • Ett levande centrum
 • stadsbilden
 • grönmiljön
 • trafiken
 • objekten längs Karlebygatan
 • torget och stadshusets omgivning
 • Tallåsen
 • Strandgatan
 • färdmedel och parkering
 • att bo i centrum
 • ekologiskt centrum

Syftet

Syftet med den övergripande granskningen av markanvändningen och trafiken i Karleby innerstad är att stärka livskraften och dragningskraften i centrum, att utveckla stadsstrukturen på ett energieffektivt och resurssmart sätt, att förtäta centrum och att utöka invånarantalet samt att utveckla parkeringen, trafiken och gång- och cykeltrafiken.

Andra mål är att utveckla centrum så att det blir funktionellt mångsidigt på så sätt att centrum fungerar som ett område både för kommersiell service, offentlig service, arbetsplatser och boende. Ett mål är också att stärka centrumets identitet och särprägel genom att utveckla dess miljö som består av historiska skikt samt genom att beakta stadsbildsmässiga och kulturhistoriska värden i centrum. Dessutom är ett mål att utveckla grönområdesnätet, trivseln och den sociala miljön i centrum på så sätt att det upplevs som levande och lockande.


Vad gäller markanvändningen bildas området som granskas av ett centrumområde som avgränsas av Anders Chydenius gata, Hakalaxgatan, Garvaregatan, Järnvägsgatan, Energivägen och Herman Renlunds gata. Trafikplanen gäller ett område som avgränsas av Norraleden, Södraleden och Hamnvägen.


Efter det första arbetsseminariet utvecklas planen på basis av idéer och iakttagelser som tagits upp under seminariet. Därefter utarbetas ett planutkast som behandlas under följande arbetsseminarium i månadsskiftet april-maj 2019. Efter det andra arbetsseminariet utarbetas den slutliga planen som blir färdig i maj 2019. Den slutliga planen presenteras under ett publikt evenemang i månadsskiftet maj-juni.


Uppdaterad 20.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut