Du är här

Förstudie för projektet i Kyrkbacken-Villa har färdigställts

7.5.2019

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 6.5.2019 förstudien för skolbyggprojektet i Kyrkbacken-Villa till handling som styr planeringen. Administrativt kommer skolornas verksamhet slås samman till en enhet 1.1.2020 enligt beslutet. Stadsstyrelsen beslutade dessutom att en genomförandeplan och kostnadskalkyl ska lämnas in till stadsstyrelsen för behandling.

Stadsfullmäktige beslutade 23.10.2017 i anknytning till förändringar i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster om nedläggning av Kyrkbackens skola och sammanslagning av den med Villa skola när en tillbyggnad blivit klar.

Enligt stadsfullmäktiges beslut ska verksamheten vid Kyrkbackens skola slås samma med Villa skolas verksamhet 2019 när tillbyggnaden står klar. Tillbyggnaden hinner dock inte bli klar under 2019 eftersom utarbetandet av förstudien drog ut på tiden bl.a. på grund av mer övergripande granskning av markanvändningen och detaljplanen.

I förstudien granskades de nuvarande lokalerna och behovet av tillbyggnad i förhållande till elevprognosen och skolans uppgift. Även områdets trafikarrangemang, markanvändning och planläggningsplaner granskades. I projektet har preliminära pedagogiska planer utarbetats. De preciseras i takt med att projekten fortskrider.

Den administrativa sammanslagningen av skolorna kommer att ske i början av 2020. Med tanke på den administrativa sammanslagningen inrättas en ny rektorstjänst för Villa skola med början 1.1.2020. Också nuvarande Kyrkbackens skolas undervisningsgrupper hör till rektorns behörighet.

Verksamheten i nuvarande Kyrkbackens skolas undervisningsgrupper kommer att fortsätta i fastigheten vid Vingesgatan tills tillbyggnaden blir klar.

Tillbyggnaden som ska byggas på Villa skolas tomt möjliggör utrymmen för en tvåserieskola med förskoleundervisning och årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen. Preliminär storlek för tillbyggnaden är 826 kvadratmeter våningsyta men den slutliga arean för byggnaden preciseras under projektplanfasen.

Upp

Uppdaterad 7.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut