Du är här

Delaktighet, hobbyverksamhet och barnens rättigheter är utvecklingshelheter för En barnvänlig Karleby

2.4.2019

Stadsstyrelsen beslutade 1.4.2019 godkänna utvecklingshelheterna delaktighet, hobbyverksamhet och barnens rättigheter som valts som grund för utarbetandet av en verksamhetsplan för En barnvänlig kommun. Ärendet lämnas vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Karleby stad har genom stadsstyrelsens beslut 8.5.2017 sökt sig till utvecklingsarbetet i enlighet med UNICEF:s modell En barnvänlig kommun. Ett av stadsstrategins mål är att UNICEF:s barnvänliga kommunmodell förverkligas och staden beviljas erkännandet. Målet för bildningsväsendets utvecklingsplan är att erkännandet beviljas på stadens 400-årsjubileum år 2020.

Modellen En barnvänlig kommun grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEF:s internationella projekt Child Friendly City. Den inhemska modellen grundar sig på det internationella projektet och har utvecklats i ett pilotprojekt som genomfördes i Tavastehus 2012–2013.

Modellen innebär att kommunen förbinder sig till ett tvåårigt utvecklingsarbete som utgår från barnets bäst. Arbetet inleds med en inledande kartläggning som kommunen gör. I Karleby har den inledande kartläggningen genomförts i ett tvärsektoriellt samarbete under ledning av Karleby stads LAPE-arbetsgrupp från september 2018 till februari 2019.

På basis av den inledande kartläggningen fastställdes tre utvecklingshelheter, som godkändes nu, för uppgörandet av en verksamhetsplan för En barnvänlig kommun:

  • främja barns och ungas delaktighet och hörande samt öka deras upplevelse av delaktighet
  • främja barns och ungas möjligheter att delta i öppen hobbyverksamhet och i hobbygrupper
  • ordna utbildningar och ge information om barnens rättigheter.

Verksamhetsplanen ska utarbetas under våren

Verksamhetsplanen ska utarbetas under våren 2019. Utvecklingsarbetet börjar efter att Finlands UNICEF har bedömt verksamhetsplanen. Enligt en preliminär tidsplan kommer utvecklingsarbetet att genomföras under läsåret 2019−2020.

På basis av utvecklingsprocessen och nådda mål kan staden beviljas erkännandet En barnvänlig kommun. UNICEF bedömer utvecklingsprocessen och uppnåendet av målen då erkännandet beviljas. Erkännandet är i kraft i två år och för att erkännandet ska förnyas krävs att utvecklingsarbetet för att främja barnens rättigheter fortgår.

För tillfället deltar 19 kommuner i Finland i utvecklingsarbetet och av dessa har Forssa, Tavastehus, Jyväskylä, Kyrkslätt, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, Uleåborg, Björneborg, Raseborg, Rovaniemi, Tammela och Åbo beviljats erkännandet. Kittilä och Karleby inledde arbetet år 2018. Lempäälä, Nokia, Puumala och Seinäjoki började tillämpa modellen våren 2019.

Upp

Uppdaterad 2.4.2019 | Skicka respons | Skriv ut