Du är här

Utlåtandet som gäller Karleby Hamns ansökan om ändring av miljötillstånd bordlades i stadsstyrelsen

19.2.2019

Karleby Hamn har lämnat in en ansökan om ändring av miljötillstånd till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på grund av ökad hamnverksamhet vad gäller hanteringen av stenkol. Regionförvaltningsverket, som fattar beslut om tillståndet, har begärt om stadens utlåtande senast 26.2.

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 18.2 bordlägga sitt utlåtande som gäller ansökan om ändring av miljötillstånd. Byggnads- och miljönämnden beslöt samma dag om sitt utlåtande till regionförvaltningsverket och konstaterade att förutsättningar föreligger för beviljande av tillståndet.

Det har redan tidigare beviljats ett miljötillstånd för djuphamnens område i vilket hanteringen av stenkol redan tillåts i viss mån i den nuvarande verksamheten. Karleby Hamns ändringsansökan gäller en utökad regelbunden transittransport av stenkol från djuphamnen. I ansökan ingår en bedömning av projektets miljökonsekvenser samt ett förslag till komplettering av kontrollprogrammet för miljökonsekvenser.

Stenkol transporteras till hamnen per järnväg och lastas i regel i djuphamnen i fartyg i panamax- och capesize-klass för att transporteras vidare. Mängden som lagras på en gång har uppskattats uppgå till ca 100 000 ton och högst till 150 000 ton. Till en början är transporten av stenkol mindre, men man har som mål att utöka mängden till en miljon ton per år.

Hamnen har förberett sig för transporten av stenkol genom att år 2018 bygga ett nytt asfalterat bulkfält som försetts med ett dagvattensystem. Fältet är omgärdat med fyra meter höga betongväggar för att hindra produkten från att sprida sig utanför hanteringsområdet. Man har därtill byggt 7,5 meter höga dammstängsel mellan förvaringsfälten för olika material. Hamnen har för avsikt att bygga motsvarande skyddsväggar av betong på lastningsområdet samt också separata konstruktioner som hindrar dammet från att sprida sig.

Byggnads- och miljönämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 18.2 före stadsstyrelsens sammanträde. Nämnden konstaterade i sitt utlåtande till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att det föreligger förutsättningar för beviljande av tillståndet. Särskilda bestämmelser måste dock utfärdas för att minska miljökonsekvenserna, bland annat i anknytning till dammbekämpning och dagvattensystemet, samt för kontrollen av miljökonsekvenserna. Enligt nämndens beslut är verksamhetsidkaren skyldig att fästa speciell uppmärksamhet vid miljökonsekvenserna såsom konsekvenserna av damm och buller.

Upp

Uppdaterad 19.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut