Du är här

Principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär behandlas i stadsstyrelsen

9.5.2019

Stadsfullmäktige beslöt i december 2018 återremittera principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär för ny beredning. Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt sammanträde 13.5. Det slutliga beslutet om principerna för prissättning och överlåtelse fattas av stadsfullmäktige.

På Brudskär finns allt som allt 58 tomter vilkas storlek har slagits fast i detaljplanen som godkänts 2017. Arbetsgruppen som har berett principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär föreslår att man vid fastställandet av tomternas utgångsvärde följer det tidigare föreslagna. Det föreslås att försäljning fortfarande är den enda överlåtelseformen vid byggande av småhus.

Det som ändrats från tidigare är sänkningen av tomtpriset på fritidsbyggnader som ska skyddas, arrendetiden för tomter som används för fritidsboende samt arrendets storlek.
Det föreslås att det slutliga priset på tomter med fritidsbyggnad som ska skyddas sänks med 10 procent.

Enligt arbetsgruppens förslag ges de nuvarande arrendetagarna möjlighet att arrendera tomten för semesterbostaden i tio år. Arrendet föreslås vara 2,5 procent av tomtens försäljningspris. Arrendet och tomtens försäljningspris justeras årligen på basis av ändringar i levnadskostnadsindexet.

Enligt förslaget kan arrendeavtal inte överföras fritt, utan stadsstyrelsen eller av stadsstyrelsen utsedd tjänsteinnehavare får bevilja rätt att överföra arrendeavtal.

Beslut om principerna om prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär utgår från ett beslut som fattades redan 2006 om att ändra Brudskär till ett egnahemsområde.

I och med godkännandet av detaljplaneändringen 2017 ändras området, som används för fritidsboende, till ett område för separata småhus där permanent boende tillåts.

Alla tomter är småhustomter, men man måste inte bygga ett småhus på tomten. Enligt detaljplanen tillåts utöver byggande av småhus också underhåll och reparation av nuvarande semesterbostäder.

Upp

Uppdaterad 9.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut