Du är här

Staden ansöker om att K. H. Renlunds museum utnämns till ett museum med regionalt ansvar

29.1.2019

I och med reformen av museilagen och statsandelssystemet för museer i början av 2020 ersätter museer med regionalt ansvar nuvarande system med landskapsmuseer. Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 28.1 ansöka om att K. H. Renlunds museum utnämns till ett museum med regionalt ansvar inom alla ansvarsområden. Uppgifterna går ut på att främja den regionala museiverksamheten, att fungera som sakkunnigmyndighet gällande kulturmiljöer samt att främja den regionala konsten och det visuella kulturarvet inom Mellersta Österbottens landskap.

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om utnämningen av regionala ansvarsmuseer, om verksamhetsområdet samt om uppgifter på ansökan av museets ägare. I regel är målet att utnämna museer med regionalt ansvar utgående från indelningen i landskap, men av motiverade skäl kan avgränsningen preciseras.

Ett museum som ansöker om att få bli och utnämns till ett museum med regionalt ansvar ansvarar regionalt för främjandet av museiverksamheten, för främjandet av konsten och den visuella kulturen samt fungerar som sakkunnigmyndighet gällande kulturmiljöer. Ett museum kan därtill ha ett särskilt sakkunnig- och utvecklingsansvar.

Beredskap att ansvara för hela uppgiftsfältet för ett museum med regionalt ansvar

K. H. Renlunds museums roll som regionalt ansvarsmuseum samt stärkandet av museets landskapliga verksamhetsprofil ligger i linje med mål som satts upp i bildningsväsendets utvecklingsplan, vilken åter bygger på stadens strategi. Museet har beredskap att ta ansvar för alla delområden i uppgiftsfältet för ett museum med regionalt ansvar från ingången av 2020.

Service som liknar verksamheten i ett landskapsmuseum kan bevaras genom att ansöka om utnämning till ett museum med regionalt ansvar. Verksamheten kan också stärkas från nuvarande med delområden inom arkeologi, restaurering och visuell konst. Därtill kan museet profilera sig som aktör speciellt inom ITE- och outsider-konst i egenskap av sakkunnig och med utvecklingsansvar.

Myndighetsrollen, som i och med uppgifterna i ett regionalt ansvarsmuseum växer, har stor betydelse för projekt som anknyter till områdesanvändning såsom i planläggnings- och bygglovsförfarande samt exempelvis tillstånd för hyggesplogning. Det viktiga är att expertisen finns så nära aktörerna som möjligt.

Även ekonomiska konsekvenser av utnämningen till museum med regionalt ansvar

Syftet med lagreformen är att inrikta tilläggsfinansiering uttryckligen på uppgifter som sköts av ett ansvarsmuseum, eftersom skötseln av uppgifterna sträcker sig till ett område som är större än kommunen som driver verksamheten. Från ingången av 2020 är basfinansieringen för ett stadsmuseum som omfattas av statsandelssystemet 37 procent, medan statsandelsprocenten för den del av årsverkena som bestäms enligt ett regionalt ansvarsmuseums uppgifter är 85 procent och grundar sig på ministeriets prövning.

Stadsstyrelsen beslöt också på sitt sammanträde 28.1 lämna in en ansökan till undervisnings- och kulturministeriet om att K. H. Renlunds museum omfattas av statsandelssystemet. Ansökan lämnas in på nytt på grund av ändring i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. I fjol uppgick statsandelen för

Upp

Uppdaterad 29.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut