Du är här

Stadsstyrelsen godkände budgetramen för 2020

5.6.2019

Det primära målet med budgetramen är att staden ska kunna producera de viktigaste tjänsterna på ett högkvalitativt, effektivt och ekonomiskt sätt. Med hjälp av ramen vill staden trygga sin ekonomiska balans och främja uppfyllelsen av sina strategiska mål. Ramen kan påverkas av beslut som fattas om beskattning och statsandelar liksom också beslut eller lagändringar som berör organiseringen av tjänster.

Avsikten när det gäller kommande skolinvesteringar är att de ska inkluderas i den egna balansräkningen, medan andra större investeringar, såsom brandstationen, ska genomföras enligt leasingmodellen. Beslut om de slutliga finansieringsmodellerna fattas separat för varje projekt.

Budgetramen för 2020 utgår från att inkomstskattesatsen har sänkts med 0,25 procent. Skattesänkningen som har en två miljoner euros kalkylerade inverkan på stadens inkomster är avsedd att stödja ortens livs- och dragningskraft och, tillsammans med Karleby 400-årsjubileum och utvecklingen av tjänsterna, främja invånarnöjdheten och stadens framtida tillväxt.

Ramen för Karleby stads budget har beretts vid sektorernas och ansvarsområdenas planeringsmöten. Som underlag för planeringen har använts såväl data om nuläget som prognostiserade data om den allmänna ekonomiska utvecklingen. I planeringen har också beaktats kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten med utgångspunkt i en beräknad utveckling. 

Uppdaterad 5.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut