Du är här

Aspekter som gäller jämställdhet och likabehandling viktiga för Karlebybor

3.7.2019

I Karleby stad pågår beredningen av ett jämställdhets- och likabehandlingsprogram. Detta var anledningen till att man i juni öppnade en enkät på stadens webbplats. Enkäten besvarades av exakt 200 personer. 

Svararna anser att jämställdhet och likabehandling är viktiga både i stadens verksamhet och i Karleby helt allmänt. Många anser att situationen redan nu är bra, men ännu fler önskar att dessa aspekter lyfts mera fram. Förutsättningarna för att främja jämställdheten och likabehandlingen är alltså redan på god nivå.

80 procent av svararna anser att jämställdhet och likabehandling ska beaktas i större utsträckning än nu i Karleby stads verksamhet. Dessa aspekter kunde enligt 72 procent av svararna lyftas fram mera också på annat håll i Karleby.

Huvudvikten i enkäten låg på diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen vilka hänger nära ihop med person.

Av de svarande anser 60 procent (121) att de inte har upplevt diskriminering i stadens verksamhet. Däremot upplever 40 procent (79) diskriminering eller har upplevt diskriminering någon gång tidigare.

Svararna kunde välja flera grunder för diskriminering. För det mesta valdes punkten som hänvisade till någon annan omständighet (36 gånger) och näst mest åldern (21 gånger). Språket, åsikt eller politisk verksamhet samt kön och könsidentitet valdes ungefär lika många gånger (16-18).

I fem av frågorna fick man också motivera sitt val med egna ord. Dessa punkter samlade sammanlagt 322 svar. Kommentarerna belyste enkätens teman ur många olika synvinklar. Till innehållet avvek inte svaren från män och kvinnor från varandra.

Tillgänglighet och nåbarhet mycket omdiskuterade

Mest motiverades punkten som hänvisade till någon annan omständighet. Svaren anknöt för det mesta till den regionala aspekten, tillgängligheten och möjligheterna att ta sig fram, och i många svar berörs de alla.

De som bor utanför centrala Karleby upplever att de på grund av antalet trafikförbindelser och den avlägsna servicen är i en annan ställning än andra invånare. Även i centrala Karleby upplevde man att de få turerna inom kollektivtrafiken är besvärliga. Det är exempelvis svårt att delta i kvällstillställningar om man enbart kan stödja sig på lokaltrafiken.

Svaren som gällde tillgänglighet handlade ofta om hur det är att röra sig i staden. De som använder hjälpmedel har det besvärligt med trösklar och ojämna gator och trottoarer. Förbättring önskas i offentliga lokaler där det finns hinder som gör det svårt att höra och se.  Man önskar flera bänkar och andra sittplatser i stadsrummet. Stadens egna lokaler är tillgängliga för 167 av svararna.

Doftlöshet önskas

Man önskar att offentliga lokaler och evenemang är doftlösa. Arrangörer av evenemang ombes beakta detta och att de i sina reklamer och i inbjudan framför en önskan om att undvika användning av doftämnen. Det önskas att lokalerna förses med en permanent skylt om doftlöshet.

Vid utvecklingen av tjänster önskas det att olika funktionshinder alltid beaktas. Man föreslår samarbete med bland annat patientorganisationer redan i planeringsskedet, men man borde också låta exempelvis rörelsehindrade testa färdiga lösningar.

Främjandet ett långsiktigt arbete

Man önskar att stadens verksamhet ses över genomgående både med tanke på jämställdhet och likabehandling. All verksamhet borde beröras av jämställt tänkande vad gäller olika kön. Många anser att ett planmässigt främjande av jämställdhet och likabehandling är en process som tar flera år.

Det förekom konkreta önskemål och förslag i svaren. Ett önskemål är att idrottsanläggningarna förses med utrustning som lämpar sig även för rullstolsbundna. Det ingår i stadens planer att skaffa sådan utrustning till Havsparken i samband med ombyggandet av parken. Parken byggs om i år och nästa år.

I korthet:

Sammanlagt 200 svarade

Av de svarande var 134 kvinnor, 53 män, 13 något annat eller ville inte uppge sitt kön

186 bor i Karleby, 14 bor någon annanstans eller ville inte uppge sin bostadsort

174 av svararna är boende i Karleby och 10 är förtroendepersoner, 16 är något annat, t.ex. vårdnadshavare till ett barn

Alternativa diskrimineringsgrunder: ålder, kön, ursprung eller nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikt eller politisk verksamhet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller skada, familjeförhållanden, någon annan omständighet.

Enkäten kunde besvaras under tiden 10–26.6 både på finska, svenska och engelska. Den besvarades anonymt och svararna kan inte identifieras. 

Uppdaterad 3.7.2019 | Skicka respons | Skriv ut