Du är här

Tiedotteet 2019

YIT Suomi valdes till byggnadsentreprenör för projektet för Yxpila skola och daghem (17.9.2019)

Karleby stadsstyrelse beslutade på sitt sammanträde 16.9.2019 välja YIT Suomi Oy till utförare av totalentreprenaden för Yxpila skola och daghem. Tre anbud lämnades in inom utsatt tid. Läs mera...

Förberedelser i Karleby stadskärna inför jubileumsåret (11.9.2019)

Fredagen den 13 september på Handelns och kulturens natt presenteras det första av sex ljuskonstverk som under jubileumsåret kommer att lysa upp Fabriksgatan i stadskärnan. På hösten och nästa år Läs mera...

Småbarnspedagogiks kundbetjäning  (11.9.2019)

Ansökning till småbarnspegagogikenMan kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året. Ansökan om småbarnspedagogik skall inlämnas senast fyra månader före barnet behöver en plats. Om Läs mera...

Karleby stad utreder byarnas och bostadsområdenas identitet – svara på enkäten! (3.9.2019)

Karleby stads ansvarsområde Planering kommer att genomföra en serie enkäter under vintern. Svaren kommer att användas som grund för långsiktig stadsplanering. Målet är att göra vardagen smidigare, Läs mera...

Stadens fakturor kan också betalas via e-faktura eller direktbetalning (26.8.2019)

Staden vill bidra till att användningen av e-fakturabetalning blir vanligare. Du kan beställa en e-faktura i din nätbank för att betala avgifter som staden tar ut för tomtarrende, småbarnspedagogik Läs mera...

Gustav Adolfs Gata stängd för trafik vid Centralidrottsplan den  26-30 augusti (21.8.2019)

Det avsnitt av Gustav Adolfs gata som passerar Centralplan, dvs. avsnittet mellan Anders Chydenius gata och Idrottsgatan stängs tillfälligt av för trafik måndagen den 26 augusti. Avstängningen beror Läs mera...

Inledning av skolarbete (1.8.2019)

Karleby stads svenska förskolor, grundläggande utbildning och gymnasium Läs mera...

Sanering av Strandgatan inleds måndagen den 12 augusti (31.7.2019)

Tidsplanen för saneringen av Strandgatan har preciserats. Förberedande arbeten har redan påbörjats. Avsnittet mellan Långbrogatan och Fabriksgatan kommer att stängas för fordonstrafik måndagen den 12 Läs mera...

Anmälan om verksamhet som orsakar buller lämnas in via stadens e-tjänster (30.7.2019)

När en verksamhet kommer att orsaka tillfälligt buller eller skakningar ska verksamhetsutövaren (enligt 118 § i miljöskyddslagen) göra en bulleranmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten, om Läs mera...

Karleby stads livskraftsprogram 2019-21 (25.7.2019)

Karleby stads livskraftsprogram 2019-2021 kan kommenteras senast 9.8.2019.  Läs mera...

Flyktingar från Syrien på hösten till Karleby (15.7.2019)

I början på hösten anländer en 20 personer stor grupp kvotflyktingar till Karleby. Gruppen består av fyra barnfamiljer som har flytt från Syrien. Alla kvotflyktingar som valts till Finland har Läs mera...

Ministrarna Lintilä och Henriksson på biblioteksrunda i Karleby (7.7.2019)

Finansminister Mika Lintilä och justitieminister Anna-Maja Henriksson diskuterar regeringsprogrammet i Karleby stadsbibliotek fredag 12.7 klockan 14.30.  Läs mera...

Aspekter som gäller jämställdhet och likabehandling viktiga för Karlebybor (3.7.2019)

I Karleby stad pågår beredningen av ett jämställdhets- och likabehandlingsprogram. Detta var anledningen till att man i juni öppnade en enkät på stadens webbplats. Enkäten besvarades av exakt 200 Läs mera...

Ändringar i öppettiderna vid stadens verksamhetsställen sommaren 2019 (26.6.2019)

Sommaren för med sig en del ändringar i stadens service och öppethållning. Förändringar är möjliga. Läs mera...

Aktuellt från fullmäktigemötet (19.6.2019)

Stadsfullmäktige valde nytt presidiumStadsfullmäktige valde ny ordförande och vice ordföranden i enlighet med stadens förvaltningsstadga. Till ordförande för perioden 2019-2021 valdes Tiina Isotalus, Läs mera...

Den elektroniska tjänsten eKokkola.fi tas ur bruk 30.6.2019 (17.6.2019)

Karleby stads elektroniska tjänst eKokkola.fi tas ur bruk 30.6.2019. Läs mera...

Karleby lägger fram förslag till ny flaggdag för att uppmärksamma den finländska utbildningens jämlikhet och Lucina Hagman (14.6.2019)

Karleby stads bildningscentral har börjat bereda ett förslag som går ut på att lyfta fram den Kelviåbördiga professorn Lucina Hagmans insatser och pedagogiska filosofi. Idén har sitt ursprung i Läs mera...

Enkäten om jämlikhet och likabehandling har öppnats (10.6.2019)

Staden agerar och utvecklar Karleby som bostadsort och verksamhetsmiljö. Staden producerar tjänster för kommuninvånarna och sköter sina myndighetsplikter. I verksamheten eftersträvas ett så gott Läs mera...

Stadsstyrelsen godkände budgetramen för 2020 (5.6.2019)

Det primära målet med budgetramen är att staden ska kunna producera de viktigaste tjänsterna på ett högkvalitativt, effektivt och ekonomiskt sätt. Med hjälp av ramen vill staden trygga sin ekonomiska Läs mera...

Förändrade befattningar inom Stadsmiljö (29.5.2019)

Omorganisationen av Stadsmiljö har gett upphov till förändringar i en del befattningar inom sektorn. Befattningen som lokalitetschef har ändrats till disponent inom Lokaliteter. Befattningen innehas Läs mera...

Gatu- och vägbeläggningsarbeten sommaren 2019 (29.5.2019)

Karleby stad belägger nya gator och vägar och förnyar beläggningen på en del gator och vägar under sommaren 2019. Gatubeläggning förnyas också i stadens centrum. Sista veckan i maj (vecka 22) utförs Läs mera...

Stadsfullmäktige beslöt om principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär (28.5.2019)

Stadsfullmäktige fattade beslut om principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär på sitt sammanträde 27.5. Beslutet fattades efter fem omröstningar. Läs mera...

Vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet siktar mot nolltolerans vad gäller trakasseri och osakligt bemötande (27.5.2019)

Stadsfullmäktige behandlade stadens verksamhetsmodell för att förebygga trakasseri och osakligt bemötande på sitt sammanträde 27.5. Verksamhetsmodellen går under namnet vägen till ansvarsfullt Läs mera...

Saneringen av Strandgatan startar i augusti (23.5.2019)

Saneringen av Strandgatan på avsnittet Fabriksgatan–Långbrogatan startar i augusti. Tidsplanen för saneringen preciseras i juli då planerna vunnit laga kraft. Under de livligaste sommarmånaderna kan Läs mera...

Bibliotekslokalerna bör vara anpassningsbara och lämpa sig för mångsidig användning  (21.5.2019)

Enligt en förstudie som utarbetats om stadsbibliotekets lokalitetslösningar skulle förändringen av bibliotekets lokaler framförallt förbättra lokalernas funktionalitet och flexibilitet. Numera används Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (20.5.2019)

Mattvättanläggningen i Yxpila öppnas den 20.5.2019. Läs mera...

Karleby stad har uppdaterat planen för småbarnspedagogik (20.5.2019)

Karleby stad tar i bruk den uppdaterade planen för småbarnspedagogik 1.8.2019. Uppdateringen grundar sig på de nya nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik som trädde i kraft i januari Läs mera...

Det här årets dagvattenfaktura skickas till fastigheterna i maj 2019 (16.5.2019)

Karleby stad tar ut en årlig dagvattenavgift av alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde från och med 1.1.2018.  Läs mera...

Karleby stad tar i bruk ett nytt responssystem för att förbättra sin kundbetjäning (15.5.2019)

Karleby stad tar i bruk ett nytt responssystem i syfte att förbättra kundbetjäningen. Stadens responssystem byts i maj till Trimble som redan används i många kommuner i Finland.  Läs mera...

Utvidgningen av Storby allaktivitetshus genomförs som totalentreprenad (14.5.2019)

Stadsstyrelsen beslutade godkänna 13.5 en riktgivande plan för utvidgningen av Storby allaktivitetshus. Stadsstyrelsen godkände också en tidsplan enligt vilken byggandet inleds våren 2020 och Läs mera...

Planeringen av byggprojektet Hakalahti-Jokilaakso fortskrider med utgångspunkt i förberedande utredning (14.5.2019)

Stadsstyrelsen beslutade 13.5 godkänna en förberedande utredning om skolbyggnadsprojektet som går under namnet Hakalahti-Jokilaakso och bestämde att utredningen ska vara ett dokument som styr den Läs mera...

Principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär tas upp i fullmäktige i maj (14.5.2019)

Stadsstyrelsen behandlade principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär på sitt sammanträde 13.5. Efter sex omröstningar godkände stadsstyrelsen stadsdirektörens beslutsförslag Läs mera...

Ny tjänst för dem som ordnar evenemang (14.5.2019)

Karleby stad utvecklar sina elektroniska tjänster för dem som ordnar evenemang. Den geodatabaserade applikationen Trimble Evenemang tas i bruk 15.5.2019. Via webbapplikationen kan man ansöka om Läs mera...

Servicesedel för privat småbarnspedagogik tas i bruk hösten 2019 (13.5.2019)

Karleby stad tar i bruk servicesedel för småbarnspedagogik nästa höst. Bildningsnämnden godkände en regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogiken på sitt sammanträde 9.5.2019.  Läs mera...

Ändringen av Kanaanslandsvägens dragning och Vikåvägens korsningsområde påverkar trafiken i början av sommaren (10.5.2019)

Karleby stad har inlett arbetet med ändring av Kanaanslandsvägens dragning och Vikåvägens korsningsområde. Vägdragningen ändras på etappen Norra leden – Styrmannen. Samtidigt ändras Läs mera...

Principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär behandlas i stadsstyrelsen (9.5.2019)

Stadsfullmäktige beslöt i december 2018 återremittera principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär för ny beredning. Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt sammanträde 13.5. Läs mera...

Förstudie för projektet i Kyrkbacken-Villa har färdigställts (7.5.2019)

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 6.5.2019 förstudien för skolbyggprojektet i Kyrkbacken-Villa till handling som styr planeringen. Administrativt kommer skolornas verksamhet slås samman Läs mera...

Tervetuloa mukaan Kokkolan kaupunkiympäristöraatiin! (6.5.2019)

Stadsmiljörådet utvecklar och kommer med idéer till Karleby stadsmiljö tillsammans med sektorns sakkunniga. Rådet samlas fyra gånger om året och behandlar varje gång ärenden som fastställts på Läs mera...

Projektet med byggandet av brandstationen genomförs med leasingfinansiering (30.4.2019)

I och med att landskapsreformen föll ändras ägarunderlaget för Karlebys nya brandstation så att staden tar över ansvaret för brandstationen. Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 29.4.2019 att Läs mera...

Dags att söka till Karlebys sommarklubbar och sommarläger (2.4.2019)

Karleby stad ordnar igen i sommar sommarklubbar och sommarläger för skolelever. Det finns tre arrangörer; ungdomstjänster, undervisningstjänster och Soite. Läs mera...

Delaktighet, hobbyverksamhet och barnens rättigheter är utvecklingshelheter för En barnvänlig Karleby (2.4.2019)

Stadsstyrelsen beslutade 1.4.2019 godkänna utvecklingshelheterna delaktighet, hobbyverksamhet och barnens rättigheter som valts som grund för utarbetandet av en verksamhetsplan för En barnvänlig Läs mera...

Förslaget till Halkokari strands detaljplan och detaljplaneändring framläggs till påseende (2.4.2019)

Stadsstyrelsen beslöt 1.4. godkänna att förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Halkokari strand läggs fram till påseende. Förslaget är framlagt 11.4.−13.5.2019. Läs mera...

Milt väder och varma nätter höjer Sundets vattenyta – oljeskada vid byggarbetsplatsen för Sundets bottendamm utgör en ytterligare utmaning (29.3.2019)

Sundets vattennivå påverkas av vårens framfart och stora mängder smältvatten. Under tiden som bottendammen byggs regleras vattennivån med överströmningsrör, och också extra pumpar har tagits i bruk.  Läs mera...

Staden nådde ett tillfredsställande resultat under utmanande omständigheter (29.3.2019)

Räkenskapsperioden visar ett underskott på 1,04 miljoner euro efter bokslutsdispositionerna, även om resultatet utgående från utvecklingen i början av året väntades visa ett tydligt överskott. Läs mera...

Antalet sjukfrånvarodagar fortsatte sjunka (29.3.2019)

Antalet sjukfrånvarodagar fortsatte sjunka på hela stadens nivå och andelen långvariga sjukledigheter minskade. Stadsstyrelsen behandlade personalrapporten 2018 28.3 och beslutade föreslå att Läs mera...

Barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter om förverkligandet av småbarnspedagogiken utreddes i Karleby (26.3.2019)

I januari-februari genomfördes en enkät för att utvärdera småbarnspedagogiken. Enkäten besvarades av både barnen och vårdnadshavarna. I enkäten skulle vårdnadshavarna bedöma bl.a. verksamheten i Läs mera...

Behöver ditt barn en plats till småbarnspedagogiken på hösten 2019? (25.3.2019)

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året. Nu är det dags att inlämna ansökan till hösten 2019. Läs mera...

Ändringar i inloggningen i Trimbles elektroniska tjänster fr.o.m. 26.3.2019 (22.3.2019)

Ändringar i inloggningen i Trimbles elektroniska tjänster fr.o.m. 26.3.2019 Läs mera...

Morgontidtabellen ändras för linje 8 fr.o.m. ingången av april (20.3.2019)

Det kommer en ändring i tidtabellen för stadstrafikens linje 8 (Karleby-Kotkamaa-Karleby) fr.o.m. 1.4. Den nya tidtabellen finns på stadens webbsidor under rubriken Tjänster> Gator och trafik> Läs mera...

Tre fullmäktigemotioner lämnades in vid stadsfullmäktiges sammanträde (19.3.2019)

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 18.3 godkänna de ärenden som fanns på föredragningslistan: vattentjänstverkens verksamhetsområden, överföring av anslag/utveckling av centralparken samt Läs mera...

Understöd att söka för 2019 (19.3.2019)

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2019. Ansökan adresseras till antingen stadsstyrelsen eller bildningsnämnden. Läs mera...

Vattentjänstverkets verksamhetsområden uppdaterades (18.3.2019)

Stadsfullmäktige godkände på sitt sammanträde 18.3 verksamhetsområdena för Karleby Vattens avlopps- och vattenledningsnät samt verksamhetsområdena för vattenandelslagen Kälviän vesiosuuskunta och Läs mera...

Karleby stad och företagarna undertecknade ett näringspolitiskt samarbetsavtal (13.3.2019)

Onsdagen den 13 mars undertecknade man i Karleby det första näringspolitiska samarbetsavtalet mellan staden och företagare. ”Mål som lyftes fram i avtalet var stadens upphandlingar, dragningskraften, Läs mera...

Flerspråkig information om Karlebys tjänster i webbtjänsten InfoFinland (12.3.2019)

InfoFinland (tidigare Infopankki) är en flerspråkig webbtjänst som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbtjänsten betjänar Läs mera...

Samarbetsavtal med GBK och KPV för säsongen 2019 (12.3.2019)

Stadsstyrelsen beslutade 11.3.2019 godkänna principerna för samarbetsavtalen med GBK:s representationslag (dam och herr) och KPV:s representationslag för säsongen 2019. Samarbetsavtalen som tecknas Läs mera...

Staden inleder åtgärder för att en av marinens multifunktionskorvetter ges namnet Kokkola (12.3.2019)

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 11.3 inleda åtgärder för att en av marinens nya multifunktionskorvetter ges namnet Kokkola. Namngivningen skulle vara ett av stadens projekt under Läs mera...

Kieppis samlingar konserveras (8.3.2019)

Flyttningen av Karleby naturhistoriska museum Kieppis samlingar framskrider enligt planerna. Samlingarna som fanns i museets nyare del, vilken led närmast av rökskador, kommer att flyttas i sin helhet Läs mera...

Den målinriktade lokalitetsplanen på lång sikt uppdateras vad gäller portföljbildningen av lokaler (5.3.2019)

Stadens lokalitetsärenden bereds utgående från den målinriktade lokalitetsplanen som stadsstyrelsen godkände 23.6.2014. I lokalitetsplanen har de lokaler som staden äger och förvaltar klassificerats, Läs mera...

Staden fäster uppmärksamhet vid kontrollen av miljökonsekvenser i sitt utlåtande som gäller Karleby Hamns ansökan om ändring av miljötillstånd (5.3.2019)

Karleby Hamn har lämnat in en ansökan om ändring av miljötillstånd till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på grund av ökad hamnverksamhet vad gäller hanteringen av stenkol. Läs mera...

Fokus på 30-årig vänortsrelation mellan Karleby och Ratingen i vänortverksamheten i år  (5.3.2019)

Karleby stad har numera 14 vänorter i och med att kommunerna Amblan och Järva-Jaani sammanlagits till Järva kommun i slutet av 2017. Mera aktiv kontakt håller man årligen med 4-5 av vänorterna. För Läs mera...

Karleby stads sommarjobb intresserar unga (4.3.2019)

Nästan 700 unga sökte stadens olika sommarjobb i ansökan som gick ut i slutet av februari. I år kunde stadens sommarjobb sökas av Karlebyunga som är födda 1998–2002. Största delen av de sökande är Läs mera...

Småföretagare fick sin röst hörd i företagsenkäten (28.2.2019)

I Karleby stads enkät i februari för företag i Karleby var det speciellt små företags synpunkter som lyftes fram. Merparten (över 90 %) av 220 företag som besvarade enkäten sysselsätter 1-9 personer. Läs mera...

Den målinriktade lokalitetsplanen på lång sikt uppdateras vad gäller portföljbildningen av lokaler (27.2.2019)

Stadens lokalitetsärenden bereds utgående från den målinriktade lokalitetsplanen som stadsstyrelsen godkände 23.6.2014. I lokalitetsplanen har de lokaler som staden äger och förvaltar klassificerats, Läs mera...

Jordarrende 2019 (22.2.2019)

Årsarrendet för indexbundna jordarrendeavtal stiger från början av 2019 med ca 1,09 %.Stadsmiljö Läs mera...

Förändringar i ledningen av svenskspråkiga undervisningstjänster, försöksperiod 1.3–30.9.2019 (22.2.2019)

Bildningsväsendet omorganiserades i samband med att nya fullmäktige inledde sitt arbete 1.6.2017. Syftet med omorganiseringen var att utöka samarbetet mellan bildningsväsendets sju ansvarsområden och Läs mera...

Välkommen med och utveckla Karleby centrum! (20.2.2019)

Funktionerna i Karleby centrum ses över i en övergripande granskning av markanvändningen och trafiken i Karleby innerstad som grund för revideringen av generalplanen.  Läs mera...

Förstudier för byggprojekten i Halkokari och i Hakalax-Älvdalen har färdigställts (20.2.2019)

Förstudier för byggprojekten i Halkokari och i Hakalax-Älvdalen har färdigställts. Bildningsnämnden behandlade förstudierna för byggprojekten såväl i Hakalax och Älvdalen som i Halkokari på sitt Läs mera...

Sprtslovsveckans program i Karleby (20.2.2019)

Läs mera...

En del ärenden på stadsstyrelsens föredragningslista skjuts fram och behandlas 4.3 (19.2.2019)

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 18.2 som första egentliga ärende sitt utlåtande till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om Karleby Hamns ansökan om ändring av Läs mera...

Utlåtandet som gäller Karleby Hamns ansökan om ändring av miljötillstånd bordlades i stadsstyrelsen (19.2.2019)

Karleby Hamn har lämnat in en ansökan om ändring av miljötillstånd till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på grund av ökad hamnverksamhet vad gäller hanteringen av stenkol. Läs mera...

Kostnaderna för Karleby 400-jubileumsåret beaktas i beredningen av budgeten 2020 (12.2.2019)

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 11.2 reservera ett understödsanslag på 140 000 euro i stadsstyrelsens driftsanslag för 2020. Detta anslag reserveras som understöd till dem som beviljats Läs mera...

Utvecklingen av stadens matproduktion inleds (12.2.2019)

Reformen av skolnätverket ger goda möjligheter till utveckling av stadens matproduktion. Stadsstyrelsen beslutade 11.2 godkänna inledandet av utredningsarbetet som siktar till att utveckla Läs mera...

Uppdatering av vattentjänstverkets verksamhetsområden till fullmäktige för godkännande (12.2.2019)

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 11.2 verksamhetsområdena för Karleby Vattens avlopps- och vattenledningsnät samt verksamhetsområdena för vattenandelslagen Kälviän vesiosuuskunta och Läs mera...

Grönområden intresserar i Karleby (7.2.2019)

Stadens grönområden fick beröm och utvecklingsförslag i Karleby. Enkäten som genomfördes i december besvarades av nästan 700 invånare. Läs mera...

Skyddandet av Kieppis byggnader fortskrider etappvis (7.2.2019)

Skyddandet av Karleby naturhistoriska museum Kieppi, som brandhärjades förra veckans tisdag, fortskrider etappvis. Som bäst städar man upp på tomten efter branden, och för att minska rasrisken stärker Läs mera...

Muddringen av Sundet inleds (7.2.2019)

Iståndsättningen av Stadssundet, dvs. Sundet, inleds i februari i Karleby. Under den första fasen muddras Sundet och bottendammen byggs. Dessa åtgärder ska förbättra vattenflödet och vattenkvaliteten Läs mera...

Främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa får allt större roll i kommunens verksamhet (4.2.2019)

Välfärdsberättelsen är en arbetsredskap som kopplar främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet och ekonomi samt ledning och beslutsfattande. Välfärdsplanen är Läs mera...

Stadsfullmäktige godkände etappgeneralplanen för bybebyggelsen i Stamkarleby (4.2.2019)

Stadens planläggningstjänster har utarbetat förslaget till etappgeneralplan för bybebyggelsen i Stamkarleby. Planen gäller alla sex byområden i Stamkarleby. Med etappgeneralplanen möjliggörs en Läs mera...

Näringspolitiskt samarbetsavtal mellan företagare och staden undertekcnas (31.1.2019)

Välkommen på Företagarnas morgonkaffe!  Läs mera...

Kieppis samlingar i säkert förvar (30.1.2019)

Samlingarna i Karleby naturhistoriska museum Kieppi fördes i säkerhet under gårdagens brand. Branden kunde begränsas till museets äldsta timmerdel, och Armas Järveläs fjärilsamling som förvarades där Läs mera...

Släckningsarbetet vid Kieppi har slutförts (30.1.2019)

Släckningsarbetet vid Karleby naturhistoriska museum Kieppi slutfördes på tisdag kväll. De gator som var avstängda i centrum på grund av branden har nu öppnats för trafik. Utredningen av orsaken till Läs mera...

Eftersläckning pågår i byggnaden för Karleby naturhistoriska museum Kieppi (29.1.2019)

Eftersläckningen av branden som utbröt på natten mot tisdagen i museikvarteret i Karleby centrum pågår ännu. Branden började i byggnadens äldsta del och har sysselsatt räddningsverkets personal från Läs mera...

Staden ansöker om att K. H. Renlunds museum utnämns till ett museum med regionalt ansvar (29.1.2019)

I och med reformen av museilagen och statsandelssystemet för museer i början av 2020 ersätter museer med regionalt ansvar nuvarande system med landskapsmuseer. Stadsstyrelsen beslöt på sitt Läs mera...

Planeringskommitté utsågs för Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums grundrenovering och utbyggnad (29.1.2019)

Stadsstyrelsen utsåg på sitt sammanträde 28.1 en planeringskommitté för Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums grundrenovering och utbyggnad. Läs mera...

Uppgifter om barn i småbarnspedagogik förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) (27.1.2019)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 1.1.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik Läs mera...

Sammandrag av livsmedelstillsynens kundenkät 2018 (16.1.2019)

Läs mera...

Karlebys årliga företagsenkät återger företagens erfarenheter och önskemål (14.1.2019)

Karleby stad genomför sin årliga företagsenkät i slutet av januari. I enkäten intervjuas via telefon alla företag i Karleby som gett sina uppgifter till företagsregistret.   Läs mera...

Guidekartans namnbestånd kompletterades på basis av enkätsvar (13.1.2019)

I maj 2018 genomförde staden en webbaserad enkät för att få reda på vilka namn invånarna använder för de områden som de bor i men också andra områden och platser i centrala Karleby. På basis av Läs mera...

Röjningen av stormfällda träd fortsätter på Halkokaris och Vikås område (10.1.2019)

Röjningen av stormfällda träd på stadens områden görs med ledning av stadens skogstjänster. Röjningen har vid årsskiftet inletts i stadens södra del. Skogstjänster fortskrider med sitt arbete objekt Läs mera...

Parkutmaning 2019 (9.1.2019)

Karleby stads grönområdesplanerare har planerat en utmaning som går ut på att man under året utför 52 uppgifter som anknyter till uteliv och motion. Uppgifterna passar personer i alla åldrar oavsett Läs mera...

Utvidgningen av Storby allaktivitetshus i bruk hösten 2021 (8.1.2019)

En förstudie om utbyggandet av Storby allaktivitetshus har utarbetats och den godkändes av stadsstyrelsen 7.1 som grund för fortsatt planering. Enligt förstudien behövs en större tillbyggnad än vad Läs mera...

Anvisningar har utarbetats för understöd för medborgarverksamhet under Karleby 400-jubileumsåret (8.1.2019)

Anvisningar för beviljande av understöd för medborgarverksamhet under Karleby 400-jubileumsåret har utarbetats utgående från stadens understödsstadga. Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde Läs mera...

Förändringar av parkeringstiden på stadshusets parkeringsområde intill Ämbetsgränd (8.1.2019)

På stadshusets parkering intill Ämbetsgränd börjar skyldigheten att använda parkeringsskiva gälla för dem som parkerar i raden närmast Ämbetsgränd. Parkeringstiden har begränsats till två timmar och Läs mera...

Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten den 1 januari 2019 (2.1.2019)

Ordnandet av ekonomi- och skuldrådgivningen överförs fr.o.m. den 1 januari 2019 från de nuvarande serviceproducenterna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och servicen ska produceras av Läs mera...

Meddela stadens skogstjänster om stormfällda träd på stadens områden (2.1.2019)

Röjning av stormfällda träd är ett arbete som kräver särskild noggrannhet och kompetens. Utan trängande behov eller omedelbara fara ska ingen annan än en yrkesman röja stormfällda träd. Läs mera...


Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut