Du är här

Staden nådde ett tillfredsställande resultat under utmanande omständigheter

29.3.2019

Räkenskapsperioden visar ett underskott på 1,04 miljoner euro efter bokslutsdispositionerna, även om resultatet utgående från utvecklingen i början av året väntades visa ett tydligt överskott. Stadsstyrelsen behandlade bokslutet för 2018 på sitt sammanträde 28.3.2019. Bokslutet går nu vidare till revisorernas och revisionsnämndens behandling innan det tas upp i stadsfullmäktige i juni.

De riksomfattande kalkylerna som gällde kommunernas skatteinkomster visade sig vara felaktiga och efter sommaren blev skatteinflödet och -prognoserna svaga. Skatteinkomsterna minskade på grund av förvärvsinkomstavdragen, konkurrenskraftsavtalet och de exceptionellt stora förskottsåterbäringarna.

Dessutom ökade social- och hälsovårdskostnaderna brant jämfört med året innan och början av året. 2018 belastades också av sammanlagt tre miljoner euro stora avvikande poster såsom garantiförluster, nedskrivningar, kreditförluster, tilläggsanslag samt bokföringen av den resultatbaserade engångspotten för december.

Stadskoncernens ekonomi hölls på en tillfredsställande nivå trots det utmanande året. Centrala ekonomiska mål i stadsstrategin att minska koncernskulden och kommuninvånarnas skattebörda kräver dock allt effektivare och produktivare verksamhet och att kostnaderna dras ner.

Staden och koncernbolagen har dessutom en stor mängd investeringsprojekt som väntar på att förverkligas och på finansiering. Investeringsbehoven ökar inom 4 – 5 år t.o.m. till över 200 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsutgifterna ökade med 4 procent, övriga verksamhetsutgifter ökade bara med 0,15 procent

Stadens (staden och affärsverket) verksamhetsbidrag försvagades från året innan med 8,9 miljoner euro och uppgick till 265,46 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna uppgick till 91,44 miljoner euro. Intäkterna underskreds närmast på grund av att försäljningsvinsten av anläggningstillgångar och vattenverkets anslutningsavgifter underskreds.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 356,90 miljoner euro. De ökade med 1,9 procent från året innan. Social- och hälsovårdsutgifterna ökade med 4,2 procent medan stadens övriga verksamhetsutgifter ökade bara med 0,15 procent. Personalkostnaderna ökade i och med lönehöjningarna med 1,6 procent, dvs. med ca 1,5 miljoner euro.

Årsbidraget visade ett överskott på 11,4 miljoner euro, vilket innebär att det försvagades från året innan med över 40 procent. Årsbidraget per invånare uppgick till 239 euro. Årsbidraget räckte bara till 79 procent av avskrivningarna enligt plan.

En förutsättning för att stadens skuldbörda sjunker permanent och beskattningen kan lindras är att årsbidraget framtida år kan förbättras speciellt genom lättare kostnadsstruktur och genom att trygga stadens livskraftiga utveckling.

Skatteinkomsterna sjönk för första gången i Karleby efter kommunsammanslagningen

På basis av det allmänna ekonomiska uppsvinget och den förbättrade sysselsättningen antogs skatteinkomsterna överskrida nivån året innan. Kommunernas skatteinkomster underskred dock alla förväntningar.

Stadens skatteinkomster uppgick till sammanlagt 188 miljoner euro. Skatteinkomsterna underskred budgetmålet med 2,8 miljoner euro. De minskade skatteinkomsterna var den största enskilda orsaken till att uppställda ekonomiska mål inte nåddes.

Statsandelarna var helt enligt det väntade sammanlagt 87,93 miljoner euro. De ökade med 1,23 procent jämfört med året innan.

Räkenskapsperiodens resultat visar underskott

Räkenskapsperiodens resultat visade 3,71 miljoner euro underskott på grund av det svaga årsbidraget. Avskrivningarna var enligt det prognostiserade. Det måste dock beaktas att år 2018 inflöt inga extraordinära intäkter, medan de år 2017 uppgick till 24,5 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat efter bokslutsdispositionerna uppgick till 1,04 miljoner euro. Budgetmålet var att nå ett resultat som visar 0,35 miljoner euro överskott. Trots bokslutsdispositioner på 2,66 miljoner euro underskreds målet med 1,4 miljoner euro.

Stadens eget bokslut uppvisade 2,43 miljoner euro underskott, medan Karleby Vattens bokslut uppvisade 1,40 miljoner euro överskott.

Investeringarna underskred budgeten, skol- och och daghemsinvesteringarna fyra miljoner euro

Nettoinvesteringarna var 18,1 miljoner euro, alltså underskreds investeringsbudgeten med 1,8 miljoner euro. Omfattande nybyggnadsprojekt genomfördes inte i den egna balansräkningen med lånade medel.

Skolinvesteringarna uppgick till 2,19 miljoner euro och daghemsinvesteringarna till 1,81 miljoner euro. Andra stora investeringsobjekt var stadshusrenoveringen (3,52 miljoner euro), trafikleder (3,45 miljoner euro) samt köp av mark- och vattenområden (1,61 miljoner euro).

Stadens lånebelopp minskade med över 10 procent
Vid årsskiftet hade staden och Karleby Vatten sammanlagt 220,58 miljoner euro i lån. Minskningen jämfört med året innan var 10,15 procent, dvs. 24,91 miljoner euro. Lånebeloppet per invånare uppgick till 4 628 euro, medan beloppet år 2017 var 5 143 euro per invånare.

Tack vare extraordinära intäkter år 2017 var stadens likviditet god. Detta möjliggjorde extra amorteringar av lån. Samtidig kunde man sänka medelräntan på kreditstocken. På grund av framtida investeringar är trycket att öka lånestocken väsentligt framtida år.

Koncernens resultat visar fortfarande överskott

Koncernens ekonomi visade överskott, men resultatet försvagades från året innan. De viktigaste affärsverksamhetsföretagens resultat visade fortfarande överskott, men resultatnivån var tydligt lägre än året innan.

Räkenskapsperiodens resultat för koncernen visade 5,95 miljoner euro överskott och räkenskapsperiodens överskott var 2,08 miljoner euro. De extraordinära intäkterna år 2017 syns i jämförelseårets koncernresultat.

Koncernens lånebelopp var 408,59 miljoner euro i slutet av 2018. Lånebeloppet sjönk från år 2017 med 9,7 procent, dvs. med över 44 miljoner euro. Skulden per invånare var 8 573 euro, därmed minskade den med 910 euro/invånare.

Investeringarna hölls på rätt låg nivå. Dessutom möjliggjorde bolagens goda likviditet amortering av lån tidigare än beräknat.

Upp

Uppdaterad 29.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut