Du är här

Barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter om förverkligandet av småbarnspedagogiken utreddes i Karleby

26.3.2019

I januari-februari genomfördes en enkät för att utvärdera småbarnspedagogiken. Enkäten besvarades av både barnen och vårdnadshavarna. I enkäten skulle vårdnadshavarna bedöma bl.a. verksamheten i barnets grupp och i den småbarnspedagogiska miljön, barnets bemötande, atmosfären, beaktandet av barnets individualitet samt möjligheterna till delaktighet. Enkäten besvarades av sammanlagt 417 vårdnadshavare.

Familjerna fick bedöma tio påståenden på en skala från 1 till 4. Det högsta betyget gavs för erfarenheterna av den småbarnspedagogiska miljön som uppmuntrar till lek (3,79 i snitt), barnets bemötande när det förs till och hämtas från dagvårdsplatsen (3,75) samt ett öppet och konfidentiellt förhållande mellan vårdnadshavarna och personalen i gruppen (3,72).

Vårdnadshavarna gav lägsta betyg till möjligheterna att delta i planeringen och genomförandet av den småbarnspedagogiska verksamheten (3,55). Cirka 30 procent av de som svarade hoppas på fler möjligheter till korta samtal med personalen för att diskutera barnet. I svaren framlades också önskemål om mer samarbete med olika aktörer, såsom idrottsföreningar och konstinstitutioner. I svaren lyfte man också fram olika evenemang i vilka vårdnadshavarna kunde delta med barnen.

”Alla svar är värdefulla och utgör ett led i utvärderingen av den småbarnspedagogiska verksamheten. Svaren kommer också att fungera som underlag då verksamheten utvecklas såväl på enhetsnivå som på hela stadens nivå”, konstaterar direktören för småbarnspedagogik Kai Kytölaakso.

Också barnen fick svara på enkäten. Barnen var mest eniga i följande påståenden: ”Jag har kamrater” (99 %), ” Jag får undersöka och göra roliga saker i dagvården” (97 %) och ”Det är roligt i dagvården” (95 %). Av barnens svar framkom särskilt sådant som barnen upplever är roligt, såsom att leka, röra på sig och kompisar. Betydelsen av att vara en god kompis lyftes också fram i frågan om barnet upplevt någon form av mobbning.

Barnen har fått ta del av enkäter tidigare men delaktighetsperspektivet blir allt viktigare och det är också en aktuell trend inom småbarnspedagogiken. ”Vi strävar efter att medvetet utveckla arbetssätt och strukturer som främjar delaktighet. Genom delaktighet utvecklar barnen förståelse för gemenskapen, rättigheter, ansvar och konsekvenser av val. Sensitivt bemötande och en känsla av att bli sedd och hörd på ett positivt sätt stärker barnens delaktighet”, berättar tf småbarnspedagogisk utvecklingskoordinator Essi Korkeaniemi.

Uppdaterad 26.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut