Du är här

Vattentjänstverkets verksamhetsområden uppdaterades

18.3.2019

Stadsfullmäktige godkände på sitt sammanträde 18.3 verksamhetsområdena för Karleby Vattens avlopps- och vattenledningsnät samt verksamhetsområdena för vattenandelslagen Kälviän vesiosuuskunta och Kannuksen vesiosuuskunta i Lochteå enligt förslaget. Behovet av att uppdatera verksamhetsområdena kommer i fortsättningen att bedömas årligen.

Fastställandet av vattentjänstverkets verksamhetsområde grundar sig på lagen om vattentjänster. Verksamhetsområdena ska omfatta de områden där det på grund av den faktiska eller den planerade samhällsutvecklingen är behövligt att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning eller spillvattenavlopp. Verksamhetsområdet ålägger vattentjänstverket att sörja för vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde och fastigheten som ligger på vattentjänstverkets verksamhetsområde att ansluta sig till vattentjänstverkets ledningsnät.

Verksamhetsområdet ska fastställas så att vattentjänstverket klarar av att på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt sköta de vattentjänster som det ansvarar för. Dessutom ska verksamhetsområdet vara sådan att de avgifter för vattentjänster som tas ut för att täcka kostnaderna för vattentjänsterna blir skäliga och rättvisa.

Karleby Vattens verksamhetsområde har fastställts i samarbete med Stadsmiljö utifrån vattentjänsters nätverkskartor samt planläggningsuppgifter. Detaljplanerade områden hör nästan utan undantag till verksamhetsområdet och verksamhetsområdet avgränsas huvudsakligen av plan- och fastighetsgränser i detaljplaneområden. Utanför detaljplaneområden avgränsas verksamhetsområdet som en zon som är 100 meter bred på båda sidorna av vattenverkets stamledning. En byggnad som ska anslutas ska ligga inom verksamhetsområdet.

Kartorna och dokumenten som handlar om vattentjänstverkens verksamhetsområden hölls för första gången tillgängliga för allmänheten under tiden 14.2−16.3.2018 och för andra gången 31.10–30.11.2018 efter att de kompletterats utifrån inkomna utlåtanden. Båda gånger begärdes utlåtanden av NTM-centralen i Södra Österbotten, byggnads- och miljönämnden samt hälsoskyddsmyndigheten. Utlåtanden inkom av byggnads- och miljönämnden samt NTM-centralen i Södra Österbotten och kommentarerna i

Upp

Uppdaterad 18.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut