Du är här

Understöd att söka för 2019

19.3.2019

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2019. Ansökan adresseras till antingen stadsstyrelsen eller bildningsnämnden.

Stadsstyrelsens understöd

Stadsstyrelsen beviljar projektunderstöd i form av engångsunderstöd för genomförande av ett evenemang eller ett projekt eller för något annat preciserat ändamål. Understöd beviljas också ur fonder vars avkastningar är avsedda för sociala ändamål.

Blanketter och anvisningar för ansökan finns på www.karleby.fi > Kundbetjäning och kontaktin-formation > Blanketter > Allmänförvaltning. Information om och blanketter för ansökan fås också från stadshusets Kundtjänst och kommundelskontoren.

För evenemang som planeras för stadens 400-årsjubileum och börjar förberedas under 2019 kan ett särskilt understöd beviljas. Ansökan görs via www.karleby.fi > Kundbetjäning och kontaktin-formation > Blanketter > Allmänförvaltning. Syftet ”Karleby 400 förberedelse” ska anges i ansökan.

Ansökan ska lämnas in till stadshusets registratur senast fredagen den 29 mars kl. 16.00. För sent inlämnade ansökningar beaktas inte.

Bildningsnämndens understöd

Kulturverksamhet

Ansökan om understöd för kulturverksamhet lämnas in via stadens e-tjänster www.kokkola.fi/e-blanketter, på finska www.kokkola.fi/e-lomakkeet. Ansökan bör lämnas in för behandling i god tid innan projektet genomförs, dock senast före utgången av november.

Ungdomsverksamhet

För ungdomsverksamhet beviljas både särskilt understöd och projektunderstöd. Ansökan lämnas in till stadens registratur. Ansökningar tas emot under hela året och behandlas i den ordning som de inkommit. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar finns på www.karleby.fi > Tjänster > Ungdomstjänster.

Idrottsverksamhet

Nämnden beviljar idrottsföreningar understöd för ledningsverksamhet bland ungdomar under 18 år och understöd för kartor. Dessa ska sökas senast den 15 december. Idrottsföreningar och före-ningar som anordnar motionsaktiviteter beviljas även utbildnings- och projektunderstöd. Dessa kan sökas under hela året. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar finns på www.karleby.fi > Tjänster > Idrott och motion > Bidrag.

Upp

Uppdaterad 19.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut