Du är här

Småföretagare fick sin röst hörd i företagsenkäten

28.2.2019

I Karleby stads enkät i februari för företag i Karleby var det speciellt små företags synpunkter som lyftes fram. Merparten (över 90 %) av 220 företag som besvarade enkäten sysselsätter 1-9 personer. Av svararna förutspådde 35 procent att företaget växer under de följande fem åren. 

Vad gäller stadens verksamhet var företagarna mest nöjda med företagsrådgivningstjänster och fungerande trafikförbindelser. Det som kräver mest förbättring ur företagens synvinkel är tomter och planläggning samt kommunikationen som riktas till företagare. Dessutom önskas att konkurrensutsättningen av kommunens egen service. Även beskattningen upplevs som en faktor som inverkar på företagsvänligheten.

Mest nöjd med näringspolitikens utveckling i Karleby var man med näringstjänsternas kvalitet och tillgänglighet, medan tillståndsärenden samt öppenhet och transparens i beslutsfattandet är något som borde förbättras. Likaså ansåg företagarna att sättet hur Karleby marknadsförs som en attraktiv etableringsplats borde utvecklas.

”Svaren är liknande som i föregående företagsenkät. Jag är glad att vi redan gripit tag i en del av de utvecklingsbehov som företagarna lyfter fram. Invest In Kokkola startade år 2017. I år satsar vi både på tillgången till kompetent arbetskraft och på att locka nya företag att etablera sig i regionen”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Närings- och utvecklingsbolaget KOSEKs tjänster är välbekanta för svararna. Tre av fem företag har utnyttjat utvecklingsbolagets tjänster. 76 procent av svararna var nöjda med regionens utvecklingsverksamhet och näringslivsrådgivning. ”I år efterlystes speciellt utveckling av fungerande företagsnätverk. KOSEKs tjänster når bra fram till företag inom sektorn för små och medelstora företag, vilka ofta också förhåller sig positivt till nätverksbildning mellan företagen. Nätverk skapas naturligt under gemensamma evenemang och coaching”, gläds Sandberg.

Vad borde då göras i Karleby för att staden ska bli allt bättre för företag? I enkäten var det tillgången till kompetent arbetskraft, bättre trafikförbindelser och bättre fungerande företagsnätverk i den egna staden som främst lyftes fram. Merparten av svararna tänker fortsätta med företagsverksamheten i Karleby och ämnar inte söka sig till en annan ort.

Uppdaterad 4.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut