Olet tässä

Talousarvio 2021 - kaupunginhallituksen esitys

23.10.2020

Kaupunginhallitus kävi talousarviosta perusteellisen ja yksityiskohtaisen keskustelun kahden päivän aikana. Esillä olivat erityisesti henkilöstöasiat, verotuskysymykset, koronan vaikutukset talouteen ja koronatuet, velanotto ja investoinnit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kysymykset. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kulukehitys huolestutti.

Kokkola hakee kestävää ja elinvoimaista kasvua

Kokkolan talousnäkymät näyttävät tällä hetkellä kohtuullisilta. Alueen yritystoiminta ja vienti ovat keskimäärin hyvässä vauhdissa ja kotitalouksien palkkasumma Kokkolassa on tänä vuonna pudon-nut maan keskiarvoa vähemmän. Näillä on positiivinen vaikutus mm. verotulo-odotuksiin.

Kaupunginhallitus piti tärkeänä Kokkolan elinkeinopalveluiden ja kaupunkikehityksen resursseista huolehtimisen ja niiden kehittämisen. Näitä toimintoja tukevat vahvasti brändi- ja kotisivu-uudistus sekä kaupungin viestinnän osuvuus ja vaikuttavuus.

Kaupunginhallituksen talousarvion linjauksia

Talousarvion tulostavoitteisiin ei tullut kokonaisuutena muutoksia. Ensi vuoden budjetti on 1,87 milj. euroa alijäämäinen.

Kaupunginhallitus päätti, että tulo- ja kiinteistöverot pidetään ensi vuonna nykyisellään. 

Pitkän keskustelun jälkeen talousarvion kirjaus 2,5 milj. euron henkilöstösäästötavoitteesta pidettiin ennallaan. Keskusteluissa korostui, että asia on valmisteltava pitkäjänteisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa ja että henkilöstömenojen säästöjä haetaan monipuolisesti eläköitymisten, määräaikaisuuksien vähentämisen, toimintojen uudelleen järjestelyjen ja lomautusten kautta. Säästöillä ei saa vaarantaa peruspalveluiden toimivuutta eikä valtion tukien ja avustusten hyödyntämistä. Henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi päätettiin yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä.

Kokkola-tuen esitetty 235 000 euron vähennys vuonna 2021 peruttiin kaupunginhallituksessa. Sa-malla kuitenkin päätettiin, että varhaiskasvatuksen on karsittava vastaava summa muusta toimin-nastaan.Muilta osin kaupunginhallitus ei tehnyt muutoksia käyttötalouteen.

Investointeihin pieniä tarkennuksia - Pelastustoimen investoinnit leasing -rahoitteisiksi

Kaupungin nettoinvestoinnit vuonna 2021 ovat noin 22,4 milj. euroa. Investointien määrä aleni hie-man pelastustoimeen tehtyjen muutosten takia.

Investointimäärärahoihin tehtiin kaupunginhallituksessa pieniä tarkennuksia ja kohdistusmuutoksia. Liikuntatoimessa siirrettiin osa Roskarukan kehittämisrahasta Lohtajan ja Ullavan skettipaikoille (li-säys 30 000 €) ja liikuntapaikkojen korjauksiin ja kehittämiseen (lisäys 20 000 €).

Hickarön onkilaituri ja Suntisuun laituri palautettiin vuoden 2021 investointeihin (yht. 55 000 €).

Pelastuslaitoksen Kokkolan toiminnan investoinneista suuri osa siirrettiin toteutettavaksi leasing -rahoituksella. Taustalla on käsittelyssä oleva lainsäädäntö, jossa pelastustoimen omaisuus siirtyisi ve-loituksetta kunnilta hyvinvointialueelle / sote -maakunnalle. 

Suurimpia yksittäisiä investointikohteita vuonna 2021 ovat Isokylän monitoimitalon laajennus, Donnerska skolanin laajennus ja peruskorjaus, Villan koulun laajennus, Urheilu- ja tapahtumapuiston kehittäminen. Määrärahoja varataan muun muassa myös koulujen ja päiväkotien kalustuksiin ja  korjauksiin, maa- ja vesialueiden ostoon, puisto- ja leikkipaikkarakentamiseen, liikenneväyliin sekä hulevesiverkon rakentamiseen.

Pienempiä kohteita ovat mm. Kiviniityn koulun piha-alue ja liikennejärjestelyt, Kiepin kalustaminen, Roskarukan lähiliikuntapaikan kehittäminen ja Raatihuoneen perustusten korjaus. Tulevien koulu- ja päiväkoti-investointien rahoitusmalleista päätetään erikseen.

Suunnitelmavuosina tavoitellaan talouden tasapainoa

Kolmen vuoden taloussuunnitelmassa haetaan talouden tasapainoa, jolla mahdollistetaan kaupungin kehittäminen ja elinvoima. Vuosi 2022 on tämän hetken arvion mukaan vielä niukasti alijäämäinen, mutta vuonna 2023 tulos on jo selvästi ylijäämäinen. Investointi- ja velkatilanteen hallittu hoito edellyttää tulevina vuosina Kokkolalta vähintään 10 – 15 milj. euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Toimintatapojen jatkuva kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen kulukehityksen hallinnassa olivat kaupunginhallituksen keskusteluissa vahvasti esillä.

Mahdollinen yhteistoiminta-alueiden aloittaminen vuoden 2023 alusta ei vielä näy talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa lainsäädännön ollessa kesken. Kaupungin toiminnan rahoituspohja kokee silloin perinpohjaisen muutoksen. Huolen aiheena kaupunginhallituksessa oli siinä tilanteessa kau-pungin palveluiden rahoituksen riittävyys ja pelko valtiontalouden kokonaistasapainosta ja siitä, että kaupunki joutuisi suunnitelmista huolimatta välillisesti kantamaan valtionosuuksien kautta hyvin-vointialueiden budjettiylityksiä. 

Talousohjelma osaksi arkipäivää ja päätöksentekoa

Yhteistyössä henkilöstön, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa valmisteltu ja elokuussa 2020 hyväksytty talousohjelma 2020 – 2022 ei saa jäädä tyhjäksi paperiksi. Se ei saa olla vain luettelo hankkeita, jotka eivät toteudu.

Kokkolalla/Kokkolassa on tulevaisuudessa useita merkittäviä investointihankkeita. Urheilu- ja tapah-tumapuisto, Piispanmäen koulu, liikenneyhteydet ja matkakeskus, uudet teolliset innovaatiot, kaivos- ja kemianteollisuuden hankkeet, akkuklusterin sijoittuminen, tulevaisuuden energiaratkaisut ja useat kaavoitushankkeet.

Rohkeus, innovaatiot ja halu kehittyä vaativat rinnalleen kyvyn toteuttaa ideoita kestävällä tavalla. Kokkolan seuraavat 400 elinvoiman vuotta ovat alkaneet.

Päivitetty 22.10.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta