Olet tässä

Kaupunki selvitti varhaiskasvatuksen näkymiä 2020 – 2026

30.11.2020

Kokkolan sivistys- ja kaupunkiympäristötoimialat ovat kuluvan vuoden aikana valmistelleet varhaiskasvatusverkon tilannekuvan. Tilannekuvan pohjana on käytetty aiemmin tehtyjä varhaiskasvatuspalvelujen selvityksiä ja arviointeja. Tilannekuva etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn lausuntopyyntöjä varten.

Jokaisesta kiinteistöstä ja varhaiskasvatusyksiköstä tehdään erillis- tai projektisuunnitelma. Tämän jälkeen arvioidaan ja tehdään päätökset siitä, mitä kiinteistöille tehdään, ja miten varhaiskasvatuspalvelut toteutetaan.

Mikä vaikuttaa tilannekuvaan?

Tilannekuvaan vaikuttavat jo toteutetut tai pian käynnistyvät uudistukset. Parhaillaan on käynnissä selvitys esiopetuksen rinnastamisesta perusopetukseen, ja 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen valtakunnallinen kokeilu on alkamassa. Päiväkodeissa lasten ja henkilöstön suhdeluku 3 – 5 –vuotiaiden osalta palautettiin elokuun alussa seitsemään lapseen yhtä työntekijää kohden. Myös varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön kolmiportainen tuki esi- ja perusopetuksen tapaan.

Syntyvyyden muutokset pakottavat jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin, ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää on vaikea ennakoida. Tilastokeskuksen ikäluokkatietojen mukaan ikäluokat pienenevät. Samanaikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten suhteellinen osuus koko ikäluokasta kasvaa.

Kokkolan varhaiskasvatuksen palveluverkko

Kokkola tarjoaa sekä suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta ja varhaiskasvatuspalvelua.

Tämänhetkinen varhaiskasvatuksen palveluverkko on pirstaleinen. Toimipisteitä on 46 eri osoitteessa, ja yhdessä toimipisteessä keskimäärin 55 lasta. Pirstaloituneisuus on haaste toiminnan organisoinnille, asiakasohjaukselle ja johtamiselle. Näiden kannalta yksiköitä tulisi yhdistää.

Kaiken kaikkiaan vuosien 2020 – 2026 aikana varhaiskasvatuspaikkojen määrä tulee pienenemään. Kaksikielisistä päiväkodeista siirrytään yksikielisiin. Palvelutarpeen mahdollisesti vähetessä ja lapsiluvun pienentyessä suljetaan ensisijaisesti pienempiä yksiköitä. Palvelutarpeen realistinen arvio on, että syntyvyyden pysyessä nykytasolla ja osallistumisasteen kasvaessa tarve vähenee vain vähän tai ei lainkaan. Mikäli syntyvyys kääntyy nousuun ja osallistumisaste nousee, palveluntarve säilyy nykytasolla tai nousee.

Kokkolan nykyiset varhaiskasvatusyksiköt toimivat pääosin vanhoissa kiinteistöissä, ja ne ovat osin huonokuntoisia. Lähivuosina on tiedossa suuria peruskorjaustarpeita, joista puolestaan seuraa toiminnan siirtäminen uusiin tai väistötiloihin. Niinpä tilannekuvaselvityksessä otetaan kantaa myös tulevaisuuden näkymiin ja mahdollisiin nykytiloista luopumisiin.

Tulevaisuuden näkymiä

Tilannekuvaselvityksessä todetaan, että ratkaistavia asioita ovat huonokuntoisten kiinteistöjen korjaus tai niistä luopuminen, sekä varhaiskasvatuspaikkojen määrän turvaaminen. Piispanmäen monitoimitalon yhteyteen suunnitellaan päiväkotia. Lisäksi tarvitaan yhteensä kuudelle varhaiskasvatuksen ryhmälle uudet tilat joko kaupungin omana toimintana tai kilpailutettuna palvelusetelitoimintana yksityisiltä. Tämä kokonaisuus selvitetään ja ratkaistaan vuosien 2021 – 2022 aikana.

Kiinteistöjen korjattavuusselvitys on tehty Tervanpolttajan ja Keltaviirin päiväkodeissa. Kiviniityn päiväkodissa selvitys on meneillään, ja seuraavaksi se tehdään Tulliharjun, Halkokarin ja Peurankadun yksiköissä. Näille tehdään erillissuunnitelmat selvitysten valmistuttua.

Ykspihlajan uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat vuonna 2021.

Päivitetty 30.11.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta