Olet tässä

Hallituksen linjaamien toimenpiteiden käytäntöön pano Kokkolassa

16.3.2020

Kokkolan kaupungin johtoryhmä kokoontui maanantai-iltana 16.3. käsittelemään hallituksen linjaamien toimenpiteiden käytäntöön panoa niiltä osin, kun ne ovat kaupungin toteutettavia. Toimenpiteet ovat voimassa 13.4.2020 saakka. 

Valtioneuvoston linjaukset ja niiden toteuttaminen Kokkolassa

VN 1. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. 

 • Kokkolan varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköt ovat toiminnassa. Mikäli vanhemmilla ja huoltajilla on mahdollisuus järjestää lapsensa hoito kotona, he menettelevät niin. Kotihoitoon jääminen tulee ilmoittaa Päikyn kautta. Kaupunki varautuu tarvittaessa tiivistämään hoitopaikkoja hoidontarpeen mukaan. Tästä informoidaan huoltajia erikseen Päikyn ja Wilman kautta.

VN 2. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

 • Kokkolan koulujen lähiopetus keskeytetään ja koulujen tilat suljetaan alakoulujen 4.-6. luokkien, yläkoulujen ja lukioiden osalta. Opetus järjestetään niille alakoulun 1.-3. luokkien oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi opetus järjestetään niille erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaille, jotka sitä tarvitsevat ja joiden vanhemmat tai huoltajat eivät voi järjestää hoitoa.
 • Kaikki koulut ovat normaalisti toiminnassa tiistaina 17.3. ja oppilaat voivat muun muassa hakea oppivälineitä koululta. Mikäli oppilas ei osallistu opetukseen 17.3., vanhempia pyydetään ilmoittamaan se Wilman kautta. Opettajat ovat töissä jatkossakin, mutta opetus järjestetään etäopetuksena.
 • Kokkolan kaikki 1.-3. luokkien opetushenkilökunta on paikalla normaalisti omissa kouluissa perjantaihin 20.3. saakka. Samaan päivään mennessä vanhempia pyydetään ilmoittamaan Wilman kautta, mikäli ottavat lapsen etä- tai sitä vastaavan opetuksen piiriin. Maanantaista 23.3. alkaen kaupunki voi tarvittaessa tiivistää koulujen toimintaa ja järjestää opetusta vain osassa yksiköistä. Huoltajia tiedotetaan suoraan Wilman kautta.

 • Kokkolan seudun opiston kaikki opetus keskeytetään.

VN 3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

 • Koulut ohjeistavat opetustavasta Wilman kautta.

VN 4. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

 • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

VN 5. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

VN 6. Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

 • Kokkolan kaupungin museot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja –paikat, uimahalli ja urheilutilat, sekä nuorisotilat suljetaan. Kaupunki suosittelee myös muita toimijoita noudattamaan valtioneuvoston linjausta.

VN 7. Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

VN 8. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

VN 9. Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

 • Kokkolan kaupunki varmistaa etätyömahdollisuudet tiistaina 17.3. ja määrittelee etätyötä tekevät työntekijät. Mahdollisimman paljon pyritään tekemään etätyönä.

VN 10. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

VN 11. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

VN 12. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

VN 13. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

 • Kriittinen henkilöstö voidaan tarvittaessa määritellä tilanteen edellyttämällä tavalla.

VN 14. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

VN 15. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

VN 16: Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

VN 17. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

VN 18. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

 • Kokkolan kaupungin työntekijöiden osalta aiemmin ilmoitettua viikon poissaoloaikaa jatketaan kahden viikon mittaiseksi.

VN 19. Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.


Taustatietoa valmiuslaista

Valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja, kuten Suomeen kohdistuva hyökkäys, erityisen vakava suuronnettomuus tai laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus), kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.Päivitetty 16.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta