Du är här

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 3.9.2020

4.9.2020

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde torsdagen den 3 september. I skolfastigheten har tilläggsutredningar som definierats av arbetshälsoinstitutet (TTL) utförts under juli och augusti. Utredningarna har omfattat bland annat inomhuslufts- och emissionsprover, öppnande av konstruktioner samt undersökning av ventilationssystem, tryckförhållanden och byggnadens täthet. Dessutom har golvkonstruktionerna undersökts, likaså ytterväggarnas nedre delar. Undersökningarna har utförts av WSP Finland Oy, vars rapporter TTL får tillgång till före slutet av september. TTL ger sin slutrapport före slutet av oktober.

Under sommaren har reparationer gjorts utgående från de tidigare undersökningarna. I samband med reparationerna har konstruktionstätheten hos alla VVSE-genomföringarna granskats. Alla lokalerna har ändå inte blivit färdiga under sommaren och reparationerna avbröts när höstterminen inleddes. Reparationerna fortsätter under höstlovet och vid behov under jullovet.

I nybörjarundervisningens lokaler har ytterligare undersökningar gjorts i augusti och början av september. Enligt undersökningarna av odlingarna (sammanlagt 26 st.) var proverna rena. Av analyserna med qPCR-metoden, som används parallellt med odlingsmetoden, visade ett prov av fem en förhöjd halt av strålsvamp. Halten överskreds på ett ställe som inte har luftkontakt med inomhusutrymmena. Detta ställe har öppnats och ytterligare prover har tagits, organoleptisk undersökning har gjorts, likaså en bedömning av byggsättet samt av konstruktionens skadekänslighet och hur väl ventilerat det är. Ibruktagandet av lokalerna har fördröjts på grund av de ytterligare utredningarna. Information om tidtabellen för ibruktagandet ges skilt.

Skolans undervisning äger för tillfället rum i tillfälliga lokaler runt om i staden. Skolarbetet har inletts i tillfälliga lokaler i Koivuhaan, Hollihaan och Kiviniityn koulu, Vinge och Erkinhalli. Elevernas föräldrar har sänt ett yrkande till stadens ledning och hälsoövervakningen om att alla barnen bör flyttas bort från Koivuhaan koulu tills undersökningsrapporten är färdig och fortsatta beslut fattats. Bildningsdirektören har svarat på yrkandet den 19 augusti och konstaterat att målet är att flytta alla eleverna till tillfälliga lokaler. Förutsättningen för detta är att man hittar tillfälliga lokaler som lämpar sig för undervisning och fyller säkerhetskraven. Man strävar efter att koncentrera verksamheten i mån av möjlighet. Skolan informerar såväl personalen som vårdnadshavarna om eventuella ändringar eller nya tillfälliga lokaler omedelbart när de säkerställts.

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträder följande gång i början av oktober.

Uppdaterad 4.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut