Du är här

Ankarteamets verksamhet tas ut på fältet under undantagsperioden

17.4.2020

Målet med ankarverksamheten är att främja barns och ungas välbefinnande och förebygga utslagning genom tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete. Karlebys ankarteam består av polisen, socialväsendet, hälso- och sjukvården samt representanter för ungdomstjänster. 

I och med det undantagstillstånd som utlysts för att bromsa spridningen av koronaviruset har ankarteamet fokuserat på att möta ungdomar på de platser där ungdomarna vistas på sin fritid. Tidigare har ankarteamet oftast gett sig ut på fältet i samband med högtider och evenemang som är populära bland unga. Under de rådande undantagsförhållandena har ankarteamet eller en del av det gett sig ut bland ungdomarna två kvällar i veckan och besökt skolgårdar och näridrottsplatser på eftermiddagarna när det varit möjligt med tanke på andra uppgifter. Orsaken till att ankarteamet syns oftare ute på fältet är för att de vill följa upp hur ungdomarna förhåller sig till det rådande läget och klarar av förändringar i deras vardag som föranletts av undantagsförhållandet och epidemin. Teamet erbjuder stöd vid behov och ger anvisningar och information om epidemin eller restriktionerna till ungdomarna. Då teamet är ute på fältet tar de reda på hur ungdomarna mår och diskuterar sådant som intresserar ungdomarna. De vanligaste frågor som ungdomarna tagit upp har varit deras skolgång, begränsningen av sammankomster samt hur deras närmaste krets agerar och hur den närmaste kretsens situation ser ut i den rådande krissituationen.

Under undantagsförhållandena har det i sociala medier uppstått diskussioner om de ungas sammankomster, en del av ankarteamets samarbetsparter har också oroat sig över detta. För att bemöta oron har teamet följt upp och fört statistik över antalet ungdomar som de träffat och sett ute på fältet. Enligt ankarteamets erfarenheter från de första veckorna av undantagsförhållandena har största delen av ungdomarna hittills hållit sig borta från offentliga platser och antalet ungdomar som rör sig i centrumområdet har minskat betydligt jämfört med den normala situationen.

Ungdomarna har nästan helt slutat umgås i stadens centrum, och vid idrottsplatser och i närheten av butiker har det observerats endast en tredjedel av det antalet ungdomar som man påträffat tidigare. Å andra sidan syns fler barnfamiljer och vuxna än tidigare på de platser som är populära bland ungdomar på grund av att distansarbetet ökat och hobbygrupper inte längre ordnas. Enligt ankarteamets observationer försöker ungdomarna på eget initiativ iaktta begränsningen på 10 personer, och att de oftast lyckas mycket bra.

För närvarande planerar ankarteamet sina besök ute på fältet en vecka åt gången och anpassar sin verksamhet utgående från epidemiläget, de riksomfattande och lokala riktlinjerna och den behovsbedömning som görs på basis av tidigare besök ute på fältet. När teamet är ute på fältet beaktas rekommendationerna och anvisningarna om att att undvika all närkontakt.

Uppdaterad 20.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut