Du är här

Donnerska skolanin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

25.9.2020

Inomhusluftarbetsgruppen för Donnerska skolan höll ett sammanträde 17.9 och behandlade enkäter som genomförts om inomhusluften. Arbetshälsoinstitutet (TTL) genomförde en enkät om inomhusluften med skolans personal. I februari fick eleverna svara på en motsvarande enkät som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd (THL). I enkäterna kartlades brister i förhållanden och symtom som upplevs i skolans lokaler. 

I svaren på enkäten som riktades till eleverna framhävdes att hetta, växlande temperatur, torr luft, damm och otillräcklig ventilation upplevdes förekomma i byggnaden mera än vanligt. Drag, unken luft, lukt av mögel eller jordkällare samt missnöje med belysningen upplevdes förekomma något mera än vanligt. Jämfört med det riksomfattande materialet avvek elevernas symtom något från det vanliga: symtomen i luftvägarna låg på vanlig nivå men ögon-, hud- och allmänna symtom förekom något mera än vanligt. Allmänna symtom är trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Skolbyggnadens källarvåning har genomgått en grundlig renovering 2018-2020. Efter renoveringen har ventilationen i hela byggnaden justerats i maj 2020. I samband med renoveringen av källarvåningen har nya ventilationsaggregat installerats vilket har lett till att ventilationen där upplevs vara bättre. Ventilationen i byggnadens övriga lokaler är dock otillräcklig och kan inte effektiveras med nuvarande ventilationsaggregat. Det som näst utreds är om det är möjligt att installera ventilationsaggregat utrymmesspecifikt i syfte att förbättra ventilationen i hela byggnaden.

Man har som mål att inleda den grundliga renoveringen av skolbyggnaden hösten 2021. Skolarbetet ordnas i utrymningslokaler under den tid renoveringen pågår.

Hälsoövervakningen inspekterar skolans lokaler på nytt i slutet av september. Inomhusluftarbetsgruppen för Donnerska skolan sammanträder följande gång före höstlovet.

Uppdaterad 22.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut