Du är här

Karleby stads verksamhet under coronavirusepidemin

13.3.2020

Tills vidare har inga coronavirussmittor konstaterats inom Mellersta Österbotten. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd och erfarenheter från andra länder är en spridning av epidemin dock sannolik. 

Karleby stad vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av coronavirusepidemin. Staden uppmanar alla att följa myndigheternas anvisningar och för egen del bidra till att begränsa epidemin från att sprida sig till den äldre befolkningen och riskgrupper. God handhygien, förnuftig beredskap och att undvika offentliga tillställningar bidrar till att skydda mot sjukdomen.

Stadshuset och kommundelskontoren

Karleby stad rekommenderar användning av elektroniska tjänster. Kundserviceställena är öppna, men det rekommenderas att kontakt tas i första hand per e-post eller telefon. I icke-brådskande ärenden rekommenderar vi att kontakt tas vid ett senare tillfälle. Karleby Vattens kundtjänst betjänar endast per telefon och e-post. Karleby Energi informerar senare om eventuella ändringar i kundbetjäningen.

Staden begränsar personalens arbetsresor på grund av epidemin. Arbetsresor görs inte utomlands och också arbetsresor i hemlandet begränsas. Riktlinjer för nödvändiga arbetsresor fattas av sektorchefen. 

Staden har fastställt att en anställd som återvänder från utlandet ska underrätta sin chef om situationen och självmant stanna hemma i en vecka. För anställda som stannar hemma ordnas i första hand distansarbete. Om det i en anställds närmaste krets finns en person som återvänder från en utlandsresa övervägs eventuell möjlighet till distansarbete tillsammans med chefen.

Besök

Staden och Karleby Vatten tar inte emot besöksgrupper vid något verksamhetsställe. Överenskomna besök ska man försöka skjuta upp till en senare tidpunkt tillsammans med arrangören. Smidigheten i fjärrförbindelserna inom olika tjänster testas som bäst.

Större interna utbildningar och sammankomster ordnas i första hand via fjärrförbindelser. Endast nödvändiga sammankomster ordnas. Interna möten med fler än 10 deltagare ska undvikas eller ordnas med hjälp av fjärrförbindelser. Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden ordnas normalt. Nämndernas mötestidtabeller ändras vid behov.

Skolor och småbarnspedagogik

Vårterminens samtliga utlandsresor för skolornas elever och anställda ställs in. Vad gäller hemlandsresor har skolorna också ställt in besök, klassresor och lägerskolor. Skolorna och enheterna för småbarnspedagogik informerar vårdnadshavare och elever om läget i den egna skolan/daghemmet via Wilma eller Päikky.

Elever som återvänder från en utlandsresa ska kontakta skolan/enheten för småbarnspedagogik och stanna hemma i en vecka. Om en studerande som återvänder från en utlandsresa ska delta i studentskrivningarna ska hen kontakta gymnasiets rektor för att möjliggöra deltagande i studentskrivningarna genom specialarrangemang.

Idrottsplatser, bibliotek och ungdomslokaler

Tills vidare ordnas ingen ledd verksamhet vid stadens idrottsplatser, bibliotek och ungdomslokaler. Lokalerna håller öppet men rekommendationen är att man undviker att använda dem. Veckoslutets ledda motionsevenemang ställs in. Också idrottsföreningar har rekommenderat att tränings- och tävlingsverksamheten begränsas.

Hälsoövervakningen anser att också grupptimmar i simhallar, bl.a. vattengymnastik, simundervisning och babysim samt idrottsföreningars turer ska ställas in.

Avgörandet uppdateras enligt Regionförvaltningsverkets anvisning.

Stadens tjänster

Under de närmaste veckorna kan det förekomma ändringar i öppettider för och tillgången till stadens tjänster och verksamheter. Vi meddelar om ändringar och aktuella ärenden på stadens webbsidor och via våra kanaler i sociala medier. 

Uppdaterad 13.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut