Du är här

Karleby stadsstyrelse sammanträdde 11.8.2020

12.8.2020

Stadsstyrelsen antecknade ekonomirapporten 1–6/2020 för kännedom. Dessutom fördes remissdebatt om den planerade utvecklingen av och de planerade förändringar inom sektorerna som hänför sig till ekonomiprogrammet. Sektorerna och ansvarområdena har under våren berett de åtgärder och utarbetat de utvecklingsplaner för verksamheten med hjälp av vilka ekonomiprogrammets mål kommer att uppnås. I sinom tid tas åtgärderna upp till beslut enligt den ansvarsfördelning som fastställts i förvaltnings- och verksamhetsstadgorna.

Stadsstyrelsen beslutade inleda ett utredningsarbete för att ta fram en verksamhetsmodell som stödjer livskraften och sysselsättningen och kommer att lyda under enheten för näringsliv och stadsutveckling. I detta nu tillhandahåller staden rådgivningstjänster för företagen av Karlebynejdens Utvecklings Ab och stadsorganisationens personalenhet ansvarar för stadens sysselsättningstjänster. Från början av 2021 deltar Karleby i ett pilotprojekt för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Därför är det ändamålsenligt att utreda och utvärdera den befintliga näringslivs- och livskraftspolitiken och genomförandet av rådgivningstjänsterna samt sysselsättningsprojektet som en helhet. Utredningsarbetet inleds omgående och färdigställs den 4 september.

Stadsstyrelsen beslutade instämma i byggnads- och miljönämndens utlåtande om bedömningen av miljökonsekvenserna av Keliber Oy:s litiumgruva. Läget vad gäller förberedelserna inför jubileumsåret samt undantagsförhållandena i anslutning till coronaepidemin och dess konsekvenser för genomförandet av jubileumsårets evenemang antecknades för kännedom. I fråga om höstens samtliga evenemangsarrangemang iakttas gällande anvisningar och säkerhetsbestämmelser.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att den beviljar Terho Taarna, som inlett i tjänsten som bildningsdirektör, samt Pirkko Häli, som flyttat bort från orten, befrielse från sina förtroendeuppdrag.

Upp

Uppdaterad 12.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut