Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 20.4.2020    

22.4.2020

Karleby stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde på måndag att områden kring Halkokari och Sundstrand kan sökas fritt. De tre områden som kan sökas finns vid Sundstrand invid s.k. Pususilta samt i Halkokari mittemot Havsparken och nära minnesmärket över slaget vid Halkokari. För dessa områden har ett årsarrende slagits fast enligt arealen. Stadsstyrelsen beslöt också reservera ett område på Kyrkbacken för en padelhall.

Ekonomirapporten för mars (3/2020) antecknades för kännedom och ges till fullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsens understöd för att stödja lokal verksamhet betalas ut enligt förslaget. Också Anders Chydenius-stiftelsen beviljades ett verksamhetsunderstöd.

Stadsstyrelsen fick en lägesöversikt över konsekvenserna av coronaepidemin både på koncernbolagens verksamhet och på anpassningen av stadens personalresurser. Även enkäten om kommunernas förebyggande rusmedelsarbete antecknades för kännedom.

Förslaget att precisera 83 § i Karleby stads förvaltningsstadga vad gäller s.k. elektroniskt sammanträdesförfarande godkändes enligt förslaget. Allmänheten erbjuds möjligheten att följa fullmäktiges elektroniska sammanträden som livestreaming. Det ansågs därmed att fullmäktigemotionen om livestreaming av fullmäktiges sammanträden nu är slutbehandlad. En annan fullmäktigemotion som behandlades på sammanträdet var förbättrandet av säkerheten på Gustaf Adolfs gata. 

Upp

Uppdaterad 22.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut