Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 23.3.2020

24.3.2020

Stadsstyrelsen antecknade ekonomiöversikten för kännedom. Ekonomiöversikten och ekonomirapporten för februari ges till fullmäktige för kännedom.

Stadsstyrelsen godkände en förlängning av sjukfrånvaro med chefens lov till högst 10 dagar under coronavirusepidemin. Cheferna kan fortsättningsvis hänvisa anställda till företagshälsovården. Anställda kan också självmant ta kontakt med företagshälsovården.

Under sammanträdet godkändes en rivning av Kelviå hälsostation. Detaljplaneändringarna för Storkisbacken ( Hagagatan – Bondegatan) godkändes. Detaljplaneändringarna för området söder om Karleby sockenkyrka, Storkisbacken (Hakalaxgatan – Kaustargatan) och Yxpila (Hamngatan – Bagaregatan) inleddes. Arbetet med utarbetandet av en stranddetaljplan för Tankar fortsätter. En industritomt på Topparbacken reserverades för Ekokuljetus JNH Oy.

Stadsstyrelsen ansåg att två fullmäktigemotioner var slutbehandlade. Motionerna gällde deltagande i FN:s initiativ för företagsansvar samt att parkeringsskiva inte ska behöva användas på kvällar, nätter och under helger. När det gäller parkeringen förlängs parkeringstiden med parkeringsskiva i centrum (gäller inte Järnvägstorgets/busstationens kvarter). Dessutom blir parkeringen friare under kvällar och helger. Ändringarna träder i kraft under år 2020 och konsekvenserna av dem bedöms på längre sikt.

Coronavirusepidemin orsakar behov av permitteringar i kommunerna – samarbetsförfarande inleds också i Karleby

Städerna och kommunerna behöver miljarder i ekonomiskt stöd för att klara sig igenom det undantagstillstånd som coronavirusepidemin har orsakat och för att kunna tillhandahålla basservice. De första uppskattningarna av coronavirusepidemins verkningar på Karleby stads ekonomi i år är många miljoner euro.

Stadsstyrelsen i Karleby beslutade på måndag att omedelbart inleda ett samarbetsförfarande enligt 15 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007). Ett diskussions- och informationstillfälle om situationen har hållits tillsammans med fackorganisationerna. I samförstånd konstaterades det att epidemin har orsakat ett sådant undantagstillstånd som avses i lagen. När undantagstillståndet utlystes inledde Karleby stad en kompetenskartläggning som pågår fortfarande.

Stadsstyrelsen befullmäktigade genom sitt beslut stadens ledningsgrupp att behandla behovet av permitteringar i sin helhet. Därefter tar sektorcheferna operativa beslut i enlighet med den lagstiftning som tillämpas och ärendet delges stadsstyrelsen.

Stadens sektorer kartlägger de ändringar i arbetsuppgifterna som redan förverkligats eller som kan förutspås. Förhandlingar inleds utgående från kartläggningarna. Tidtabellerna för dem preciseras under innevarande och nästa vecka. Strävan är att i första hand placera personalen tillfälligt i andra uppgifter inom stadens organisation. Behovet av permitteringar preciseras när förhandlingarna framskrider.

Upp

Uppdaterad 25.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut