Du är här

Stadsstyrelsen sammanträder måndag 5.10

2.10.2020

Vid sitt första sammanträde i oktober kommer stadsstyrelsen att behandla bl.a. detaljplanerändringen för Biskopsbackens allaktivitetshus. Detaljplaneändringen påbörjades år 2018 i samband med utredningen om servicenätet för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. Planutkastet har hållits offentligt framlagt i februari-mars 2020 och olika aktörer har lämnat in utlåtanden om det. Planförslaget som kompletterats i enlighet med utlåtandena var framlagt i maj-juni. Ärendet framskrider till behandling i fullmäktige.

På stadsstyrelsens föredragningslista finns också reservering av ett område i Halkokari som bas för Keski-Pohjanmaan Retkimelojat samt reservering av tomten för sk. Mutteribaari vid Sundstrand.

Vid mötet behandlas också Karlebys ekosystemavtal som utarbetas för 2021–2027 i enlighet med regeringsprogrammet. Ekosystemavtalet är en del av den nationella FUI-verksamhetens nya partnerskapsmodell vars syfte är att stärka forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbetet mellan den offentliga och privata sektorn. Batterikemiskt ekosystem, cirkulär ekonomi och smarta lösningar som stödjer industrin har valts till strategiska fokusområden i Karlebys ekosystemavtal. Även ekosystemavtalet fortskrider till fullmäktige.

Stadsstyrelsen behandlar också ordnandet av de traditionella kvällsevenemangen under Karleby Veneziad på den nya evenemangsparkens område. För utveckling och genomförande av evenemangshelheten söks en samarbetspartner som skulle bära organiseringsansvaret för evenemanget och den ekonomiska risken. Handelslaget KPO har under sommaren visat ett starkt intresse och engagemang för att ordna evenemanget i den nya evenemangsparken. Den samarbetspartner som väljs för den fortsatta utvecklingen av konceptet förbinder sig att ordna evenemanget på ett ansvarsfullt sätt och att värna om Veneziadtraditionen i enlighet med stadsstrategin.

I fråga om fullmäktigemotionen om flaggning under evenemang presenteras riktlinjerna för stadens flaggningspraxis i sin helhet. Enligt förslaget kommer staden att flagga vid sina fastigheter på officiella flaggdagar enligt förordningen om flaggning med Finlands flagga. I samband med evenemang som ordnas i stadshuset eller i stadens andra fastigheter kan flaggning dessutom ske med flaggan eller symbolen för ett företag, en organisation eller någon annan aktör som verkar i enlighet med Finlands lagar. Flaggning under evenemang förslås ordnas i första hand vid evenemangs- eller festplatsen. Dessutom är det möjligt att flagga i anslutning till stadshuset och huvudbiblioteket om arrangören gör en framställning om flaggningen till staden, levererar de flaggor som används och svarar för eventuella merkostnader.

Upp

Uppdaterad 5.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut