Du är här

Stadsstyrelsen sammanträder 30.11

27.11.2020

På sitt sammanträde den sista november behandlar stadsstyrelsen bland annat det kommunala sysselsättningsförsöket. Ett avtal ingås med kommunerna som ingår i försöksområdet, TE-byrån, NTM-centralen och andra myndighetsaktörer om samarbete och om uppnående av mål.

Stadsstyrelsen får också för kännedom bokslutsprognosen 2020 som i och med statens tidsbestämda coronastöd visar ett överskott på 4,6 miljoner euro, medan budgetmålet var ett överskott på 1,3 miljoner euro. Resultatet kan försvagas av slutfakturan av Soite och av eventuella nedskrivningar av tillgångsposter och försäkringsersättningar.

På föredragningslistan finns också en paragraf om tillskottskapital till Kokkotyö-säätiö och om KokkoPesu Oy:s aktiehandel. Enligt förslaget tillför staden inte tillskottskapital utan ger stiftelsen ekonomist stöd via KokkoPesu Oy:s ägararrangemang då staden köper stiftelsens andel av aktierna i KokkoPesu Oy.

Stadsstyrelsen beslutar också om permitteringar år 2021. Enligt förslaget permitteras stadens personal i 14 dagar och timanställda arbetstagare i 10 dagar. Som alternativ till permittering föreslås frivillig oavlönad ledighet i 10 dagar eller byte av 70 procent av semesterpenningen till ledighet. Permitteringarna och sparåtgärderna förverkligas så att de inte äventyrar de personers rättigheter som deltar i undervisning eller skyldigheter som bestäms i lagen om småbarnspedagogik. Permitteringarna föreslås inte heller gälla bl.a. personliga skolgångshandledare, anställda som deltar direkt i räddningsverkets räddningsverksamhet eller visstidsanställda som inte vikarierar någon.

Stadsstyrelsen beslutar också om arrangemangen kring den traditionella nyårsmottagningen. Enligt förslaget ordnas ingen mottagning med fyrverkeri på grund av epidemiläget, och det anslag som reserverats för ändamålet flyttas i sin helhet till jubileumsårets donationskonto. Medlen på donationskontot används för förbättrandet av förutsättningarna för barns och ungas hobbyverksamhet. Både barn- och ungdomsfullmäktige hörs i ärendet.

Uppdaterad 27.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut