Du är här

Stadsstyrelsen valde entreprenör för uppvärmd konstgräsplan på Centralplan 9.3

10.3.2020

Vid konkurrensutsättningen av anskaffningen av konstgräs inkom ett anbud som motsvarade kraven i anbudsbegäran. Stadsstyrelsen valde Unisport Infra Oy till anläggare av konstgräsplanen. Statsbidrag har ansökts för Centralplans konstgräsprojekt. Projektets slutliga tidsplan och finansieringsstuktur delges stadsstyrelsen när förhandlingarna framskrider. Arbetets uppskattade längd är ca 8 veckor. Paragrafen justerades vid sammanträdet.

Vid samma sammanträde godkändes de föreslagna ändringarna i Karleby stads förvaltningsstadga och utlåtandena av nämnderna och vattenverksdirektionen antecknades för kännedom. Instruktionerna för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och Mellersta Österbottens miljöhälsovård fogas till stadens förvaltningsstadga som bilaga. Samtidigt ålades räddningsnämnden att uppdatera räddningsverkets instruktion inom mars 2020.

Stadsstyrelsen beslutade för egen del godkänna Karleby stads etiska anvisningar och ge dem till stadsfullmäktige för godkännande. Sysselsättningsöversiktet för 2019 antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsen beslutade inrätta en ny tjänst som specialklasslärare för undervisning av elever med mycket svår utvecklingsstörning. Vid sammanträdet behandlades också fullmäktigemotionerna som gällde teater och drama för att tackla försämrad läskompetens samt avtal om ordnande av Soites tjänster.

Upp

Uppdaterad 10.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut