Du är här

Reparationsarbetet i Kieppi i museikvarteret fortskrider

14.8.2020

Reparationen av eldhärjade Karleby naturhistoriska museum Kieppi fortskrider. De delar av byggnaden som inte kan repareras avlägsnas och byggnadens för stadsbilden viktiga karaktär bevaras genom återuppbyggnad så att byggnadens ursprungliga exteriör före branden kan återställas. Byggnaden i museikvarteret är skyddad och den gamla delens exteriör återställs till så gott som samma skick som före branden mycket med hjälp av byggnadsdelar som kunde räddas. Vad gäller interiören beaktas särskilt byggnadens användning i museibruk, användningssäkerheten och inomhusluftens kvalitet. 

Den år 1823 uppförda stockbyggnaden är skyddad i gällande detaljplan, därför har undantagslovsförfarande krävts före lov att riva de skadade delarna. Utlåtande har begärts av NTM-centralen i Södra Österbotten, K.H.Renlunds museum samt ansvarsområdet Planering i Karleby stads Stadsmiljö för avvikelse från detaljplanen. Utlåtande har också begärts skilt om fasaden och av Stadsmiljös Planering i samband med rivningslovet. Alla utlåtanden har varit bifallande.

NTM-centralen anser att i och med att fasadplanen och grunden till största delen har bevarats oskadade är det möjligt att i samband med nybyggandet uppnå mål för stadsbilden i enlighet med gällande detaljplan.

Också i K.H. Renlunds museums utlåtande konstateras att rivningen och ersättandet av byggnadens skadade stomme med nytt material kan motiveras med de oåterkalleliga skador som branden orsakade. Museet förutsätter att exteriören i Kieppis gamla del bevaras som tidigare. Stadsmiljös Planering konstaterar i sitt utlåtande att vad gäller interiören är det viktigt att bygga en fungerande helhet med tanke på byggnadens användningsändamål.

De olika delarna i byggnaden har laserskannats, mätts och dokumenterats skilt. Av byggnadsdelarna i exteriören kan ca 80 procent återställas. Således kan byggnadens för stadsbilden viktiga karaktär bevaras. Tomten som bebyggs utgör en del av det s.k. museikvarteret. Både tomten och granntomten samt Rooska gårdens tomt söder om Långbrogatan utgör en del av en byggd kulturmiljö av riksintresse. På tomten finns ursprungligen år 1823 uppförda s.k. Forsnabbas hus och i anknytning till den en år 2000 färdigställd nybyggnadsdel samt åren 1825 och 1890 uppförda förråds- och bageribyggnader.

Uppdaterad 14.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut