Du är här

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde 5.6.2020

8.6.2020

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde fredagen den 5 juni.

Arbetshälsoinstitutets (TTL) arbete med att utreda problemen med inomhusluften i Koivuhaan koulu inleddes med ett inledningsmöte den 28 maj. Information om inledningsmötet och frågor som behandlades under det samt en redogörelse för tidtabellen har publicerats på stadens webbplats och sänts till skolans personal samt elevernas vårdnadshavare den 29 maj. Under inledningsmötet framfördes en önskan om att inomhusluftarbetsgruppens sammansättning bör kompletteras med en representant för elevernas vårdnadshavare. Föräldrarådet för Koivuhaan koulu ombeds utse en representant och en ersättare.

TTL:s utredningsarbete fortsätter med en organoleptisk syn i skolbyggnaden. Efter det bestämmer TTL vilka ytterligare utredningar som behövs. Utgående från byggnads- och hustekniska utredningar bedömer TTL exponeringsförhållandena i byggnaden, d.v.s. huruvida agensernas beskaffenhet och exponeringens omfattning och varaktighet avviker från det sedvanliga. Utredningarna blir färdiga i slutet av september och TTL:s experter presenterar resultaten för skolans inomhusluftarbetsgrupp, skolans personal och elevernas vårdnadshavare.

Undersökningar och reparationsobjekt under våren och försommaren

I skolbyggnaden har nödvändiga reparationer gjorts utgående från hittills utförda undersökningar. Bland annat har luftflödet i skolans lokaler mätts och balanserats och undertaket i aulan till allaktivitetssalen (H118) öppnats. I konstruktionerna i aulan konstaterades brister i ventilationskanalernas genomföringar och dessa repareras i juni.

Som bäst pågår en ändring av bibliotekets och skolans lokaler. Den nya bibliotekslokalen öppnas för allmänheten under sommaren och bibliotekets förra lokaler tas i bruk av förskolan och nybörjarundervisningen i början av augusti. I lokalen har materialprov tagits för analysering under synen den 25 maj. Resultaten av proverna blir färdiga i juni och efter det tas beslut om eventuella nödvändiga fortsatta åtgärder.

Skolarbetet på hösten

Representanterna för skol- och företagshälsovården samt hälsotillsynen har den 28 maj utarbetat ett ställningstagande om undervisningsarrangemangen i Koivuhaan koulu och de tillfälliga lokalerna. Vårdnadshavarna har också framfört ett eget ställningstagande och sin oro när det gäller undervisningsarrangemangen. Stadsstyrelsen har informerats om situationen vid Koivuhaan koulu den 1 juni.

Frågan om tillfälliga lokaler och organiseringen av skolarbetet hösten 2020 utreds som bäst. Skolans personal och elevernas vårdnadshavare informeras om höstens arrangemang inom juni månad.

Uppdaterad 8.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut