Du är här

TTL:s expertutlåtande om situationen med inomhusluften i Koivuhaan koulu färdigställdes

16.11.2020

Koivuhaan Palvelukeskus Oy beställde ett expertutlåtande av Arbetshälsoinstitutet (TTL) i vilket bedöms faktorer som inverkar på inomhusluftförhållanden i Koivuhaan koulu och servicecentret samt dessa faktorers hälsomässiga betydelse. Utlåtandet och åtgärdsrekommendationerna i utlåtandet bygger på den syneförrättning och undersökningsplan som TTL:s experter gjort i lokalerna samt på de utredningar som konsultföretag gjort om konstruktionernas och ventilationens skick samt om inomhusluftens kvalitet.

TTL:s rapport har färdigställts och behandlades på sammanträdet som inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu höll den 11 november. Egna informationsmöten om utlåtandet ordnas skilt för skolans personal och elevernas vårdnadshavare. Vårdnadshavarna får en länk för deltagande som Wilma-meddelande.

Inga riskfaktorer i Koivuhaan koulu – de rekommenderade åtgärderna vidtas i december-februari

Enligt rapporten har inga sådana skade- eller riskfaktorer konstaterats i byggnaden vilka skulle föranleda lokalernas användare ökad risk att insjukna eller annan hälsoolägenhet. I utredningen rekommenderas enskilda åtgärder med vilka inomhusluftens goda kvalitet kan upprätthållas och ytterligare förbättras.

Inga sådana brister i ventilationen kunde konstateras som skulle påverka inomhusluftens kvalitet. Lokalerna och ytmaterialet i dem är snygga.  Resultaten av de mikrobprov som tagits under vintern och sommaren ur inomhusluften har varit normala: mikrobhalterna har varit låga och inga mikrobarter som tyder på fuktskador har kunnat upptäckas. De lokala mikrobskadorna på en liten volym i konstruktionerna är inte i direkt luftkontakt med inomhusluften och försvagar därmed inte inomhusluftens kvalitet.

I utredningen upptäcktes lindrigt höjda fukthalter under plastmattan i enskilda lokaler. Ställvis har VOC-föreningshalter konstaterats i golvmaterialet vilket tyder på kemiska skador i materialet. I prov som tagits har VOC-halten i inomhusluften ändå varit liten. Det här förklaras med tät mattbeläggning och god ventilation. I dessa utrymmen byts golvbeläggningen ut.

Tidsplanen för flyttningen tillbaka från utrymningslokalerna

Styrelsen för Koivuhaan Palvelukeskus Oy sammanträdde den 11 november och fattade beslut om att vidta rekommenderade fortsatta åtgärder. Som åtgärd byts bland annat golvbeläggningen i en del klassrum.   Tid för arbetet reserveras ca två månader och arbetet inleds omedelbart

Tidsplanen för flyttningen tillbaka till skolan avgörs när det blir klart hur länge reparationsarbetet pågår. När tidsplanen har säkerställts informeras personalen och vårdnadshavarna om vårterminens undervisningsarrangemang och när klasserna flyttar tillbaka till Björkhagen.

Uppdaterad 13.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut