Du är här

Arbetshälsoinstitutets expertarbete för att utreda inomhusluftsituationen vid Koivuhaan koulu inleddes

29.5.2020

Arbetet med att utreda inomhusluftproblemen vid Koivuhaan koulu fortsätter i samarbete med Arbetshälsoinstitutets (TTL) expertgrupp. I TTL:s uppdrag ingår att bekanta sig med och utvärdera materialet som anknyter till Koivuhaan Palvelukeskus, att granska byggnaden, att bedöma och definiera nödvändiga ytterligare utredningar. Dessutom bedömer TTL:s experter exponeringsförhållandena i byggnaden och deras betydelse med tanke på hälsan. Efter att utlåtandet färdigställts presenteras resultaten av TTL.

TTL:s utredningsarbete inleddes torsdagen  den 28 maj med ett sammanträde om inomhusluftfrågorna som gäller Koivuhaan koulu. Målet var att höra olika aktörer i inomhusluftprojektet och deras bekymmer och synpunkter samt samla information för Arbetshälsoinstitutets uppdrag. I sammanträdet deltog TTL:s experter och representanter för Koivuhaan Palvelukeskus, skolan, daghemmet, företagshälsovården, bildningscentralen, arbetarskyddet och elevernas vårdnadshavare.

Under inledningsmötet fick alla deltagarna ordet och möjligheten att bedöma inomhusluftprojektets framskridande ur sin egen synvinkel. Det framfördes aktuella bekymmer och påpekades saker som eventuellt inte ännu har undersökts. Samtidigt bedömdes också sätten att informera och behovet av information ur de olika gruppernas synvinkel.

TTL:s expertarbete framskrider efter torsdagens möte med en genomgång av det skriftliga materialet. TTL:s experter förrättar syn i byggnaden i början av juni. Eventuella ytterligare utredningar görs utgående från bedömningen av materialet och synen. På basis av byggnads- och hustekniska utredningar bedömer TTL exponeringsförhållandena i byggnaden, d.v.s. huruvida agensernas beskaffenhet och exponeringens omfattning och varaktighet avviker från det sedvanliga. Exponeringsförhållandena bedöms enligt en fyrgradig skala: osannolik – möjlig – sannolik – mycket sannolik.

Arbetshälsoinstitutets utredning blir färdig hösten 2020 och TTL presenterar då resultaten. Preliminära uppgifter om höstens undervisningsarrangemang i Koivuhaan koulu fås före midsommaren. Elevernas vårdnadshavare informeras om undervisningsarrangemangen direkt via Wilma.

Uppdaterad 29.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut